Cennik czynności dodatkowych nieobjętych Umową dostarczania ciepła

Wykaz czynności realizowanych wyłącznie na węzłach będących własnością Fortum

Sprawdź

Wykaz czynności realizowanych na wszystkich węzłach

Sprawdź

Wykaz czynności realizowanych wyłącznie na węzłach będących własnością Fortum

NAZWA OPIS  CENA NETTO (PLN)

Zmiana nastaw automatyki pogodowej1

wykonana na węźle cieplnym w tym możliwość przeprogramowania ograniczeń nocnych lub weekendowych.2 70
w tym możliwość przeprogramowania ograniczeń nocnych lub weekendowych2 (wyłącznie z usługą Fortum Monitoring).3 10

Wyłączenie dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania4

(koniec sezonu)

zrealizowane w węźle cieplnym.4 190
zrealizowane w sposób zdalny poprzez zmianę, na zlecenie Klienta, wartości nastawy temperatury progowej (wyłącznie z usługą Fortum Monitoring).3 10

Włączenie dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania4

(początek sezonu)

w węźle cieplnym. 190
w węźle cieplnym z napełnieniem nośnikiem ciepła instalacji w ilości do 1,0 m3. 350
w węźle cieplnym z uzupełnieniem nośnikiem ciepła instalacji w ilości powyżej 1,0 m3. 480
zrealizowane w sposób zdalny poprzez zmianę, na zlecenie Klienta, nastawy wartości temperatury progowej, bez napełnienia instalacji c.o. (wyłącznie z usługą Fortum Monitoring).3 10

Odcięcie (np. z uwagi na awarię instalacji) części lub całości instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. od węzła cieplnego i/lub wstrzymanie pracy AUZ. 70
od węzła cieplnego wraz z spuszczeniem wody z instalacji wewnętrznej. 110
trwałe poprzez założenie zaślepek, w komorze (zewnętrznej instalacji odbiorczej) lub węźle cieplnym Fortum – o ile nie są wymagane prace ziemne 200

Przywrócenie obiegu (pracy) w awaryjnie odciętej części lub całości instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u i/lub uruchomienie pracy układu AUZ. 70
centralnego ogrzewania lub c.w.u i/lub uruchomienie pracy układu AUZ wraz z napełnienie nośnikiem ciepła i odpowietrzenie instalacji wewnętrznej (jeżeli występuje odpowietrzenie centralne w węźle) w ilości nośnika do 1,0 m3. 120
centralnego ogrzewania lub c.w.u i/lub uruchomienie pracy układu AUZ wraz z napełnienie nośnikiem ciepła i odpowietrzenie instalacji wewnętrznej (jeżeli występuje odpowietrzenie centralne w węźle) w ilości nośnika powyżej 1,0 m3. 160
poprzez usunięcie zaślepek, w komorze (zewnętrznej instalacji odbiorczej) lub węźle cieplnym Fortum, o ile nie są wymagane prace ziemne i napełnienie wodą instalacji. 350

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania w węźle cieplnym Fortum (wyłącznie gdy centralne odpowietrzenie występuje w węźle cieplnym, a węzeł jest wyposażony w układ AUZ). 110

Udostępnienie pomieszczenia węzła cieplnego5 – za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracowników/przedstawicieli Fortum 90

Udostępnienie danych za pomocą przeglądarki internetowej standardowych danych z urządzeń węzła cieplnego Fortum podłączonych do systemu monitoringu – na podstawie odrębnej Umowy.6 cennik usługi Fortum Monitoring

 

Wykaz czynności realizowanych na wszystkich węzłach

NAZWA OPIS  CENA NETTO  (PLN)

Wstrzymanie dostawy ciepła (np. windykacja)

w węźle cieplnym lub w komorze dostawy ciepła 120
wymagające prac ziemnych. kalkulacja indywidualna

Wznowienie wstrzymanej dostawy ciepła (np. windykacja) w węźle cieplnym lub w komorze dostawy ciepła. 120
w węźle cieplnym lub w komorze wstrzymanej dostawy ciepła wraz z napełnieniem (wyłącznie w węzłach Fortum) nośnikiem ciepła i odpowietrzeniem instalacji wewnętrznej (jeżeli występuje odpowietrzenie centralne w węźle) – w ilości nośnika do 1,0 m3. 160
w węźle cieplnym lub w komorze, wstrzymanej dostawy ciepła wraz z napełnieniem (wyłącznie w węzłach Fortum) nośnikiem ciepła i odpowietrzeniem instalacji wewnętrznej (jeżeli występuje odpowietrzenie centralne w węźle) – w ilości nośnika powyżej 1,0 m3. 210
wymagające prac ziemnych. kalkulacja indywidualna

Sprawdzenie prawidłowości działania i/lub wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowych sprawdzenie, na żądanie Klienta, w miejscu jego zamontowania o ile nie stwierdzono wad powodujących jego niepoprawne działanie i/lub wskazania. 120
Sprawdzenie w uprawnionym laboratorium, w przypadku złożenia reklamacji przez Klienta kwestionującej prawidłowość działania urządzenia i nie stwierdzenia błędu wskazań większego niż określony przepisami. (demontaż, spedycja do laboratorium). 210 + koszt sprawdzenia w laboratorium

Nieuzasadniona interwencja pogotowia technicznego przyczyna zgłoszonych zakłóceń w dostarczaniu ciepła nie leży po stronie Fortum 290

Odtworzenie uszkodzonych plomb regulatora hydraulicznego lub licznika ciepła założonych przez Fortum w węźle cieplnym (stosowana kara naliczana niezależnie). 110

Udostepnienie danych za pomocą przeglądarki internetowej standardowych danych z urządzeń węzła cieplnego Klienta i/lub innych punktów rozliczeniowych podłączonych do systemu monitoringu – na podstawie odrębnej Umowy.6 cennik usługi Fortum Monitoring

 

  1. Jednokrotna w roku zmiana nastaw parametrów pracy urządzeń automatycznej regulacji dostawy ciepła – bezpłatna.
  2. Dostępność i zakres usługi zależny od typu regulatora pogodowego zastosowanego w węźle cieplnym.
  3. Dostępna wyłącznie dla Klientów korzystających z usługi Fortum Monitoring.
  4. Jednokrotne w roku kalendarzowym, uruchomienie i wstrzymanie (wyłączenie) dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania dla węzłów Fortum niewyposażonych w układy automatycznej regulacji dostawy ciepła, które umożliwiłyby samoczynne uruchomienie i wstrzymanie dostawy ciepła zgodnie z nastawami określonymi przez odbiorcę – jest bezpłatne.
  5. Dotyczy węzłów, dla których Fortum ponosi koszt dzierżawy pomieszczeń, lub gdy wykonywane są prace związane z urządzeniami obcymi/odbiorcy znajdującymi się pomieszczeniu węzła Fortum.
  6. Standardowe parametry są określone w OWU dla Usługi Fortum Monitoring. Podane ceny nie obejmują podatku VAT, który będzie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
References

Taryfy i cenniki

Poznaj szczegółowo naszą ofertę.

Zobacz