eBOK upoważnienia

Rodzaje upoważnień

 1. Odbiorca może wskazać poniżej osoby uprawnione z różnym zakresem uprawnień.
 2. Każdorazowo konieczne jest wskazanie – poprzez zaznaczenie pola wyboru - jaki rodzaj uprawnienia przypisany jest do danej osoby.
 3. Odbiorca może przyznać następujące uprawnienia:
  1.  Kompleksowe
  2. Finansowe
  3. Techniczne
 4. Uprawnienie może być przyznane wyłącznie osobie posiadającej pełna zdolność do czynności prawnych (pełnoletniej i nieubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie).

Zakres uprawnień

 1. Uprawnienie Kompleksowe musi być przyznane przy podpisywaniu Umowy przynajmniej jednej osobie.
 2. Uprawnienie Kompleksowe obejmuje następujący zakres kompetencji:
  1. składanie oświadczeń woli w imieniu Odbiorcy dotyczących zmian Umowy (zawieranie aneksów do Umowy), jej wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez wszystkie dopuszczone Umowa kanały komunikacji;
  2. składanie oświadczeń woli w imieniu Odbiorcy dotyczących zmian załączników do Umowy przez wszystkie dopuszczone Umowa kanały komunikacji;
  3. przyznawanie uprawnień dodatkowym osobom ze wskazaniem zakresu uprawnień w ramach zawartej Umowy oraz odwoływanie wszelkich uprawnień przyznanych w ramach Umowy;
  4. dokonywanie aktualizacji danych osób uprawnionych;
  5. otrzymywanie powiadomień na wskazany adres e-mail i/lub numer telefonu dotyczących warunków realizacji Umowy, w tym w szczególności statusu realizacji zgłoszonych spraw oraz badan opinii klienta w zakresie zgłoszonych spraw oraz planów ograniczeń dostaw ciepła;
  6.  zgłaszanie wniosków i reklamacji w ramach Umowy;
  7. posiadanie najwyższego poziomu uprawnień roli Menadżer/Właściciel w eBOK, w zakresie wskazanym w Regulaminie usługi REGULAMINY | Fortum.pl
  8. wszystkie uprawnienia wynikające z Uprawnienie Finansowego i Uprawnienia Technicznego,  zgodnie z poniższym.
 3. Przyznanie Uprawnienia Finansowego nie jest obowiązkowe.
 4. Uprawnienie Finansowe obejmuje następujący zakres kompetencji:
  1. dostęp do informacji finansowo-rozliczeniowych, w tym w szczególności do faktur, historii płatności, salda rozliczeń;
  2. składanie reklamacji dotyczących płatności, faktur, udzielania bonifikat z tytułu braku dostawy ciepła;
  3. otrzymywanie powiadomień na wskazany adres e-mail i/lub numer telefonu dotyczących warunków realizacji Umowy, w tym w szczególności statusu realizacji zgłoszonych spraw oraz badan opinii klienta w zakresie zgłoszonych spraw;
  4. kontakt z Fortum w sprawach prowadzonych windykacji należności;
  5. posiadanie najwyższego poziomu uprawnień roli Menadżer/Właściciel w eBOK, w zakresie wskazanym w Regulaminie usługi REGULAMINY | Fortum.pl;
 5. Przyznanie Uprawnienia Technicznego nie jest obowiązkowe.
 6. Uprawnienie Techniczne obejmuje następujący zakres kompetencji:
  1. dostęp do informacji technicznych, w tym w szczególności parametrów technicznych pracy węzła wskazanych w załącznikach do Umowy;
  2. dokonywanie zgłoszeń technicznych płatnych i niepłatnych, wskazanych w Cenniku usług dodatkowych, wszystkimi dostępnymi kanałami kontaktu z Fortum;
  3. składanie reklamacji technicznych, w szczególności dotyczących niedotrzymania parametrów pracy węzła, braku dostawy, nieprawidłowej pracy węzła, udzielania bonifikat z tytułu braku dostaw ciepła;
  4. otrzymywanie powiadomień na wskazany adres e-mail i/lub numer telefonu dotyczących warunków
  5. realizacji Umowy, w tym w szczególności statusu realizacji zgłoszeń technicznych, planowanych przerwach w dostawie ciepła i awariach, planach ograniczeń dostaw ciepła oraz badan opinii klienta w zakresie zgłoszonych spraw;
  6. posiadanie najwyższego poziomu uprawnień roli Menadżer/Właściciel w eBOK, w zakresie wskazanym w Regulaminie usługi REGULAMINY | Fortum.pl;