Rządowa ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

W związku z nowelizacją z dnia 8 lutego 2023 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295), do obecnie stosowanej średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dodano mechanizm maksymalnej ceny dostaw ciepła oraz średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym.

W okresie od dnia 1 marca do 31 grudnia 2023 r. maksymalna cena dostawy ciepła nie może być wyższa niż 140% ceny dostawy ciepła stosowanej w danym systemie ciepłowniczym na dzień 30 września 2022 r. Maksymalna cena dostawy ciepła obejmuje wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła występujące w danym systemie ciepłowniczym: cenę za zamówioną moc cieplną, cenę ciepła, cenę nośnika ciepła, stawki opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe.

Obniżone ceny obowiązują z mocą wsteczną, obejmują przypadki gdy cena dostawy ciepła była wyższa od maksymalnej ceny dostawy ciepła, ale niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego w okresie od 1 października 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Wartości cen i stawek opłat powiększone maksymalnie o 40%

Działając na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw[1], Prezes URE opublikował ceny stosowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze 30 września 2022 r., powiększone o 40 proc.

Opublikowane przez URE zestawienie wartości cen i stawek opłat są podstawą do wyliczenia przez sprzedawców ceny maksymalnej dla odbiorców ciepła. Ceny i stawki są maksymalnymi kwotami netto, jakie poszczególne przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą stosować do końca 2023 roku w rozliczeniach z odbiorcami, takimi jak gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej, a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, które zapewniają dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej.

Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do zasady stosowania ceny najniższej spośród trzech:

  • Cena dostawy ciepła obliczonej na podstawie obecnie stosowanej taryfy.
  • Maksymalna cena dostawy ciepła obliczonej na podstawie cen ogłoszonych przez Prezesa URE.
  • Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczona dla danego systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym.

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. informuje:

System ciepłowniczy - Częstochowa

Aktualizacja na dzień 02.03.2023 r.

Najniższą ceną dla systemu ciepłowniczego miasta Częstochowa w grupach taryfowych C.1.A oraz C.1.C jest maksymalna cena dostaw ciepła obliczona na podstawie cen ogłoszonych przez Prezesa URE.

W związku z tym dla odbiorców pobierających ciepło z systemu ciepłowniczego miasta Częstochowy w grupach taryfowych C.1.A oraz C.1.C rozliczenia za ciepło będą prowadzone po cenach nie wyższych niż opublikowane przez Prezesa URE.

Najniższą ceną systemu ciepłowniczego miasta Częstochowa w grupach taryfowych C.1.B oraz C.1.D jest cena dostawy ciepła obliczona na podstawie obecnie stosowanej taryfy.

W związku z tym dla odbiorców ciepła pobierających ciepło z systemu ciepłowniczego miasta Częstochowy w grupach taryfowych C.1.B oraz C.1.D rozliczenia za ciepło będą prowadzone na dotychczasowych zasadach tj. wg cen i stawek opłat zatwierdzonych w taryfie dla ciepła*.

*Przedsiębiorstwo oblicza maksymalną cenę dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego, przyjmując ww. ustalone ceny i stawki opłat, dla wszystkich grup taryfowych w tym systemie ciepłowniczym. W przypadku gdy w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. maksymalna cena dostawy ciepła jest w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym wyższa od:

  1. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym albo
  2. ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym

przedsiębiorstwo energetyczne stosuje w rozliczeniach z odbiorcami, w tym okresie rozliczeniowym, cenę najniższą z określonych w pkt 1 i 2.”.

W związku z tym w rozliczeniach z odbiorcami w grupach taryfowych C.1.B oraz C.1.D stosujemy wariant drugi "ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym", czyli ceny i stawki z aktualnie obowiązującej taryfy.

Aktualizacja na dzień 02.05.2023 r.

Najniższą ceną dla systemu ciepłowniczego miasta Częstochowa jest maksymalna cena dostaw ciepła obliczona na podstawie cen ogłoszonych przez Prezesa URE.

W związku z tym dla odbiorców pobierających ciepło z systemu ciepłowniczego miasta Częstochowy rozliczenia za ciepło będą prowadzone po cenach nie wyższych niż opublikowane przez Prezesa URE.

System ciepłowniczy - Wrocław

Aktualizacja na dzień 02.05.2023 r.

Najniższą ceną dla systemu ciepłowniczego miasta Wrocławia jest maksymalna cena dostaw ciepła obliczona na podstawie cen ogłoszonych przez Prezesa URE.

W związku z tym dla odbiorców pobierających ciepło z systemu ciepłowniczego miasta Wrocław rozliczenia za ciepło będą prowadzone po cenach nie wyższych niż opublikowane przez Prezesa URE.

Najniższą ceną dla systemu ciepłowniczego Wrocławia-Zawidawie jest cena dostawy ciepła obliczona na podstawie obecnie stosowanej taryfy.

W związku z tym dla odbiorców ciepła pobierających ciepło z systemu ciepłowniczego Wrocław-Zawidawie rozliczenia za ciepło będą prowadzone na dotychczasowych zasadach tj. wg cen i stawek opłat zatwierdzonych w taryfie dla ciepła.

Kotłownia lokalna przy ul. Łąki Mazurskiej 4/6 we Wrocławiu

Najniższą ceną dla kotłowni lokalnej jest cena dostawy ciepła obliczona na podstawie obecnie stosowanej taryfy.

W związku z tym dla odbiorców ciepła pobierających ciepło z kotłowni lokalnej przy ul. Łąki Mazurskiej 4/6 we Wrocławiu rozliczenia za ciepło będą prowadzone na dotychczasowych zasadach tj. wg cen i stawek opłat zatwierdzonych w taryfie dla ciepła.

System ciepłowniczy - Płock

Aktualizacja na dzień 14.01.2023 r.

Najniższą ceną dla systemu ciepłowniczego miasta Płock jest cena dostawy ciepła obliczona na podstawie obecnie stosowanej taryfy.

W związku z tym dla odbiorców ciepła pobierających ciepło z systemu ciepłowniczego miasta Płock rozliczenia za ciepło będą prowadzone na dotychczasowych zasadach tj. wg cen i stawek opłat zatwierdzonych w taryfie dla ciepła.

Systemy ciepłownicze - Zabrze i Bytom

Aktualizacja na dzień 02.05.2023 r.

Najniższą ceną dla odbiorców końcowych, którym Fortum Silesia S.A. dostarcza ciepło jest cena dostawy ciepła obliczona na podstawie obecnie stosowanej taryfy.

W związku z tym dla odbiorców ciepła pobierających ciepło z systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A. rozliczenia za ciepło będą prowadzone na dotychczasowych zasadach tj. wg cen i stawek opłat zatwierdzonych w taryfie dla ciepła.

Ceny wieloczłonowe obowiązujące od 1 maja 2023 r.

W związku z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) wprowadzająca możliwość stosowania dla odbiorców ciepła systemowego średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą w wysokości 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym oraz 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. informuje, że w okresie od 1 października 2022 r. do 28 lutego 2023 r. średnia cena wytwarzania ciepła dla grupy źródeł ciepła w miastach Wrocław, Częstochowa, Płock, Zabrze i Bytom nie przekroczyła limitów określonych w ustawie.

Poprawnie złożone przez odbiorców oświadczenia po wejściu w życie ustawy nadal obowiązują, nie ma potrzeby składania nowych oświadczeń. Odbiorcy, którzy nie złożyli oświadczeń, powinni zrobić to jak najszybciej.

Wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła

Wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi do sprzedawców ciepła w celu skorzystania ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ustalonej w ustawie, zostały opublikowane jako załączniki do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1975 z dnia 2022.09.20). Treść powyższego Rozporządzenia można znaleźć pod adresem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001975.

Wyrównanie za okres od 1 października 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

W okresie od 1 października 2022 do 28 lutego 2023 r. nie przekraczaliśmy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, w związku z czym w rozliczeniach z odbiorcami stosowaliśmy ceny z aktualnie stosowanej taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE.

Od 1 marca do 31 grudnia 2023 r., zgodnie z nowelizacją ustawy, w rozliczeniach z odbiorcami obowiązują maksymalne ceny dostaw ciepła. Ustawa obejmuje również przypadki, gdy cena dostawy ciepła była wyższa od maksymalnej ceny dostawy ciepła, ale niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego w okresie od 1 października 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 r. ceny nie przekraczały maksymalnej ceny dostawy ciepła. Za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2023 r. wystąpiliśmy z wnioskiem o wyrównanie do Zarządcy Rozliczeń S.A. Wniosek został zaakceptowany, a 11 maja 2023 r. otrzymaliśmy środki. Zgodnie z ustawą cała kwota otrzymanego wyrównania od Zarządcy Rozliczeń S.A. została proporcjonalnie podzielona pomiędzy uprawnionych odbiorców ciepła* i uwzględniona w korektach rozliczeń. Otrzymane wyrównanie uwzględnia w przypadku Częstochowy cenę ciepła, a w przypadku Wrocławia cenę za zamówioną moc cieplną, cenę za ciepło oraz cenę za nośnik ciepła.

*Wyrównanie dotyczy uprawnionych klientów systemu miasta Wrocław dla grup taryfowych Z111 i Z121 oraz systemu miasta Częstochowy w grupach taryfowych C.1.A oraz C.1.C.

Kiedy i w jakiej formie nastąpi wyrównanie?

Odbiorcy otrzymają wyrównanie w formie korekty rozliczeń wystawionej w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę ciepła wyrównania od Zarządcy Rozliczeń S.A.
Zgodnie z artykułem 12e ustawy, 17 maja 2023 r. wystawiliśmy korekty dla uprawnionych odbiorców, zachowując 7-dniowy okres od otrzymania wyrównania.