Wydrukuj plakat i powieś na klatce!

Edukuj mieszkańców co zrobić jeśli zaobserwują brak c.o. lub c.w.u.?
Co składa się na cenę ciepła sieciowego?

Co składa się na cenę ciepła sieciowego?

Blog ZARZĄDZAJ SMART / Ekspert radzi

luty 2023

Na koszt ciepła składają się produkcja ciepła oraz jego przesył. Rodzaje cen i stawek opłat pobieranych przez przedsiębiorstwo energetyczne, uzależnione są od zakresu świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych. Przedsiębiorstwo ciepłownicze wylicza opłaty za dostarczone do odbiorcy ciepło na podstawie ustalonych w taryfie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła i cen nośnika ciepła oraz stałe i zmienne stawki opłat za usługi przesyłowe. Rodzaje opłat, podstawy i sposób ich obliczania określone są w umowie sprzedaży ciepła.

 

Zdjęcie - Ci się składa na cenę ciepła sieciowego?

Co znajdziesz w artykule:

Opłaty stałe i zmienne

Wysokość opłat stałych zależy od wielkości zapotrzebowania budynku na ciepło. Wielkość ta zależy od m.in. stanu technicznego budynku i jego instalacji, od wykonanej termoizolacji oraz przeznaczenia obiektu. Opłaty zmienne są bezpośrednio zależne od ilości zużytego ciepła wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania budynku i pomieszczeń w nim zlokalizowanych oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Co zawiera typowy rachunek za ciepło?

Opłata stała miesięczna za zamówioną moc cieplną - stanowi iloczyn określonej w umowie sprzedaży ciepła wielkości mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcę (w MW) i ceny jednostkowej za moc cieplną zamówioną wyrażonej w złotych za MW/miesiąc (płatne w 12 miesięcznych ratach, co wynika z potrzeby równomiernego w ciągu roku obciążenia odbiorcy kosztami).

Opłata przesyłowa stała miesięczna - stanowi iloczyn określonej w umowie sprzedaży ciepła wielkości mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcę (w MW) i jednostkowej miesięcznej stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe wyrażonej w złotych za MW/miesiąc (płatne w 12 miesięcznych stałych ratach).

Opłata za ciepło - opłata zmienna za rzeczywiste zużycie ciepła w miesięcznym okresie rozliczeniowym - stanowi iloczyn wielkości zużycia ciepła określonej w GJ (wg wskazań urządzeń pomiarowych) oraz ceny jednostkowej ciepła wyrażonej w zł/GJ.

Opłata przesyłowa zmienna - opłata zmienna za usługi przesyłowe w miesięcznym okresie rozliczeniowym - stanowi iloczyn wielkości zużycia ciepła określonej w GJ (wg wskazań urządzeń pomiarowych) oraz jednostkowej stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe wyrażonej w zł/GJ.

Opłata za nośnik ciepła - wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin - stanowi iloczyn ilości nośnika zużytego przez odbiorcę w miesięcznym okresie rozliczeniowym wyrażonej w metrach sześciennych lub tonach oraz ceny jednostkowej nośnika wyrażonej odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę. [1]

[1] https://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/faq-czesto-zadawane-py/cieplo/3947,Co-oznaczaja-rozne-rodzaje-oplat-na-moim-rachunku.html

Co to jest taryfa dla ciepła?

Taryfa dla ciepła jest zbiorem cen i stawek opłat stanowiących podstawy rozliczeń pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą ciepła. Taryfa dla ciepła jest dokumentem zatwierdzanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki mocą Decyzji Administracyjnej. W przypadku, gdy źródło ciepła jest własnością Dostawcy wszystkie ceny i stawki opłat zawarte są w taryfie Dostawcy. W przypadku, gdy źródło ciepła nie jest własnością Dostawcy, a Dostawca kupuje ciepło od jego właściciela celem odsprzedaży Odbiorcom wówczas cena mocy i ciepła figuruje w taryfie tegoż obcego źródła ciepła, a wynikające z niej ceny Dostawca przenosi na odbiorcę bez jakiejkolwiek marży.

Contact by email

Zapisz się do Newslettera

Zobacz inne artykuły:

gazety i laptop - zarządzaj smart

WSZYSTKIE ARTYKUŁY

Zobacz więcej ciekawych i przydatnych publikacji z branży

Zobacz

ZAPYTAJ EKSPERTA

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów i dowiedź się więcej na nurtujący Cię temat.

ZNAJDŹ ODPOWIEDŹ

Sprawdź odpowiedzi Ekspertów na zadane pytania