Pytania dotyczące Umowy

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zawarcia, zmiany oraz przepisania umowy.

1. Koszty Usługi

Od czego zależy wysokość opłat dystrybucyjnych?

Opłaty dystrybucyjne są uzależnione od grupy taryfowej u Operatora oraz Twojej lokalizacji (tj. do jakiego oddziału jesteś przyłączony).

Sprawdź na stronie URE taryfy dla energii elektrycznej na 2018 r.

Jakie są stawki akcyzy w gazie i od czego zależą?

Stawki akcyzy są określone w ustawie o podatku akcyzowym. Stawka akcyzy zależy od celu, na jaki zużywany jest gaz.

Sprawdź na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ustawę o podatku akcyzowym.

 

Jakie podatki dolicza się do ceny gazu?

- podatek VAT,

- podatek akcyzowy zgodnie z Twoją deklaracją o wykorzystaniu zakupionego paliwa gazowego (w przypadku kwalifikacji do zwolnień przewidzianych w Ustawie o podatku akcyzowym, akcyza nie zostanie doliczona).

2. Rodzaje Umów

Czym różni się umowa sprzedaży od kompleksowej?

Umowa sprzedaży to umowa, której przedmiotem jest wyłącznie sprzedaż energii elektrycznej. Następuje rozdzielenie umowy kompleksowej na sprzedażową i dystrybucyjną. Na każdą z tych usług otrzymasz oddzielne faktury, tj. od Fortum i od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

W przypadku zawarcia umowy kompleksowej, Fortum będzie świadczyć na Twoje potrzeby usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Wówczas otrzymasz jedną fakturę od Fortum, która zawiera w sobie opłaty za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.

Na chwilę obecną Fortum świadczy kompleksową sprzedaż energii elektrycznej wyłącznie na rzecz gospodarstw domowych.

Co to jest umowa dystrybucyjna?

Umowa dystrybucyjna jest to umowa zawarta między Tobą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, która określa szczegółowe zasady świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej/paliw gazowych.

Kiedy w życie wchodzi umowa rezerwowa?

Umowa rezerwowa to umowa sprzedaży energii elektrycznej, która generuje wysokie koszty zużycia energii elektrycznej. Zawiązuje się automatycznie w chwili, kiedy umowa sprzedaży z dotychczasowym Sprzedawcą zostanie rozwiązana, a Ty nie wybierzesz do tego czasu nowego Sprzedawcy energii elektrycznej, bądź też wybrany przez Ciebie Sprzedawca nie będzie miał możliwości dokonania odpowiedniego zgłoszenia kolejnej zmiany Sprzedawcy w określonym przez Operatora terminie.

Co zawiera umowa?

Pamiętaj, że integralną częścią umowy są podpisane przez Ciebie załączniki do umowy. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą prądu/gazu przez Fortum określają m.in.:

- umowa,

- oświadczenie o odstąpieniu od umowy (tylko w przypadku Konsumentów),

- Zbiór Praw Konsumentów Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych (tylko w przypadku Konsumentów),

- Formularz Odbiorcy (tylko w przypadku Konsumentów),

- pełnomocnictwo,

- regulamin oferty (tylko w przypadku Konsumentów).

3. Najczęściej używane pojęcia

Czym różni się Operator od Sprzedawcy?

Operator Systemu Dystrybucyjnego (inaczej „Operator”, „Dystrybutor”, „Dostawca", „właściciel liczników”) jest właścicielem infrastruktury, przez którą dostarczany jest prąd/gaz. Dystrybutor jest na stałe przypisany do danego obszaru Polski, więc nie możesz go zmienić. Możesz natomiast zmienić Sprzedawcę, który wystawia fakturę za wykorzystany prąd/gaz. Sprzedawca korzysta z sieci lokalnego Operatora.

Czy PPE/PPG i licznik to to samo?

Numer PPE/PPG nie jest tożsamy z numerem licznika.

PPE/PPG to miejsce, gdzie dostarczany jest prąd/gaz. Każdy PPE/PPG posiada unikalny numer identyfikacyjny nadany przez Operatora. Natomiast licznik to urządzenie należące do układu pomiarowo-rozliczeniowego, które posiada numer identyfikacyjny, będący jego numerem fabrycznym.

Co to jest nielegalny pobór gazu?

Nielegalny pobór gazu jest to bezumowny pobór gazu, który następuje automatycznie w chwili, gdy Umowa sprzedaży z Fortum zostanie rozwiązana, a Ty nie wybrałbyś do tego czasu nowego Sprzedawcy paliwa gazowego. Przez pojęcie nielegalnego poboru paliwa gazowego rozumie się również pobieranie paliw gazowych z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w układ pomiarowy, mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ten układ.

Jak czytać skróty nazw taryf energii elektrycznej?

  • Pierwszy znak (A,B,C lub G) oznacza typ taryfy.

Dla gospodarstw domowych przeznaczone są taryfy typu „G”, dla małych i średnich firm taryfy typu „C”, dla dużych firm „B”, natomiast do największych odbiorców typu „A”.

  • Drugi znak (1 lub 2) oznacza moc umowną.

„1” odnosi się do mocy nie większej niż 40 kW, a „2” pozostałą moc umowną.

  • Trzeci znak (1,2,3 lub 4) oznacza liczbę stref czasowych.

„1” oznacza jedną strefę, „2” dwie strefy (np. godzinny dzienne i nocne) itd.

*jedna strefa oznacza, że przez całą dobę masz taką samą cenę za kWh sprzedanego prądu/gazu, a w przypadku dwustrefowej taryfy o różnej porze dnia posiadasz inną cenę za kWh sprzedanego prądu/gazu.

Przykład:

Taryfa G11 – oznacza, że gospodarstwo domowe posiada jedną strefę, wobec czego obowiązuję Ciebie jedna stawka cenowa za kWh, niezależnie od tego, w jakich godzinach zużywasz energię.

Taryfa G12 – oznacza, że gospodarstwo domowe posiada dwie strefy, wobec czego zapłacisz wyższą stawkę za zużycie prądu w godzinach szczytu, a niższą poza godzinami szczytu.

Jak czytać skróty nazw taryf paliwa gazowego?

Dla gospodarstw domowych:

w zależności od Twojego rocznego zużycia paliwa gazowego przynależysz do jednej z grup taryfowych: W-1, W-2, W-3, W-4. 

  • W-1 przyznawana jest Odbiorcom, którzy pobierają nie więcej niż 300 m3 gazu rocznie (jest to ilość, którą wykorzystuje się rocznie do kuchenek gazowych w gospodarstwach domowych),
  • W-2 obowiązuje wówczas, gdy pobierasz więcej niż 300 m3 i mniej niż 1200 m3 gazu rocznie (jest to ilość, którą wykorzystuje się rocznie do podgrzewania wody użytkowej w gospodarstwach domowych),
  • W-3 będzie obowiązywać, jeżeli pobierasz ponad 1200 m3 gazu rocznie (jest to ilość, którą wykorzystuje się rocznie do ogrzewania domu),
  • W-4 przyznawana jest Odbiorcom, którzy pobierają ponad 8000 m3 gazu rocznie.

Liczba po kropce (np. W-1.1, 2 lub 6) oznacza ilość odczytów gazu w roku umownym.

  • „1” oznacza jeden odczyt gazu w roku umownym,

  • „2” oznacza dwa odczyty gazu w roku umownym itd.

Przykład:

W-2.1 oznacza, że pobierasz więcej niż 300 m3 gazu rocznie, posiadasz jeden odczyt gazu w roku umownym.

W-3.6 oznacza, że pobierasz ponad 1200 m3 gazu rocznie i posiadasz sześć odczytów gazu w roku umownym.

Powyższe grupy taryfowe obowiązują w Polskiej Spółce Gazownictwa (OSD). 

Fortum Marketing and Sales Polska S.A. stosuje następujące grupy taryfowe:

       
Grupa taryfowa Moc umowna System Rozliczeń [c] Cel zużycia gazu [d]
Liczba Odczytów OSD w Roku umownym
B.12 b ≤ 110 12 Inny
B.6 b ≤ 110 6 lub 9 Inny
B.2 b ≤ 110 2 Inny
B.1 b ≤ 110 1 Inny
K.12 b ≤ 110 12 Na potrzeby gospodarstwa domowego
K.6 b ≤ 110 6 lub 9 Na potrzeby gospodarstwa domowego
K.2 b ≤ 110 2 Na potrzeby gospodarstwa domowego
K.1 b ≤ 110 1 Na potrzeby gospodarstwa domowego
C 110 < b ≤ 710 12 -
D 710 < b ≤ 6 580 12 -
E B > 6 580 12 -

 

Przykład:

Odpowiednikiem grupy taryfowej Polskiej Spółki Gazownictwa W-2.1 w Fortum jest grupa taryfowa K.1, tj. posiadasz jeden odczyt gazu w roku umownym i zużywasz gaz jedynie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Odpowiednikiem grupy taryfowej Polskiej Spółki Gazownictwa W-3.6 w Fortum jest grupa taryfowa K.6, tj. posiadasz sześć odczytów gazu w roku umownym i zużywasz gaz jedynie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Taryfa Fortum Marketing and Sales Polska S.A. została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o nr DRG.DRG-2.4212.1.2017.IRŚ z dnia 1 sierpnia 2017 r. i jest dostępna na stronie URE.

W związku z tym, iż w niektórych grupach taryfowych odczyty są dokonywane kilka razy w roku, dla Twojej wygody wystawiamy faktury prognozujące płatne co miesiąc. Po otrzymaniu odczytu od Operatora zostanie wystawiona faktura rozliczeniowa.

Dla przedsiębiorców:

01.10.2017 r. nastąpiła detaryfikacja rynku gazu. Oznacza to, że ustaje obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. W zawiązku z powyższym od 1 października 2017 roku, zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Umowy łączących nasze firmy, funkcję Taryfy Sprzedawcy zacznie pełnić aktualny cennik zestaw cen i stawek dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy tj., dostępny na stronie internetowej www.fortum.pl.

4. Zmiana Sprzedawcy na Fortum

Kto realizuje procedurę zmiany Sprzedawcy?

Zrealizujemy za Ciebie wszelkie formalności związane ze zmianą Sprzedawcy, tj. wypowiedzenie umowy dotychczasowemu Sprzedawcy, zgłoszenie zawarcia umowy sprzedaży Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego oraz zawarcie nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji.

W jaki sposób następuje zmiana Sprzedawcy?

Fortum dokonuje zgłoszenia zmiany Sprzedawcy do Operatora na odpowiedniej Platformie Wymianie Informacji, nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 21 dni przed planowaną datą zmiany Sprzedawcy.

Czy podczas zmiany są przerwy w dostawie?

Podczas procesu zmiany Sprzedawcy nie ma przerw w dostawie energii. Zmienia się jedynie firma wystawiająca fakturę za prąd/gaz.

Czy zmieniając Sprzedawcę muszę wymienić licznik?

Nie ma potrzeby wymiany licznika. Niekiedy Twój Operator może wymienić licznik, ale zrobi to bezpłatnie.

Czy zostanę poinformowany o zmianie Sprzedawcy?

Tak. Poinformujemy Cię sms-em o rozpoczęciu i zakończeniu procesu przejścia do Fortum.

5. Zmiany w Umowie

Kiedy i przez kogo zostanie zmieniona taryfa?

Zmianę grupy taryfowej dokonuje Operator, w określonym przez siebie terminie.

Z wnioskiem o zmianę grupy taryfowej w prądzie możesz wystąpić do Operatora samodzielnie bądź za naszym pośrednictwem. Fortum może złożyć w Twoim imieniu wniosek o zmianę grupy dopiero po rozpoczęciu sprzedaży.

Wniosek o bezpłatną zmianę grupy można złożyć, nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Jeżeli chodzi o zmianę taryfy w gazie to kwalifikacji do danej grupy taryfowej dokonuje wyłącznie Operator, zgodnie z charakterystyką określoną w swojej taryfie.

Jak przepisać licznik na inną osobę?

Przepisanie licznika na innego Odbiorcę jest możliwe poprzez podpisanie umowy z nowym Odbiorcą na punkt poboru, który ma zostać przejęty.

W przypadku podpisania umowy z nowym Odbiorcą, zamykamy umowę z Tobą i rozliczamy Ciebie końcowo. Od dnia przeprowadzenia cesji u Operatora, punkt poboru przejmuje nowy Odbiorca.

Jeżeli chcesz przepisać licznik zachęcamy do kontaktu telefonicznego na numer infolinii 122 100 000 lub portalu eBOK lub przez formularz kontaktowy. Cała procedura trwa około 3 miesiące (dokładny termin określa Operator).

Jak przepisać prąd/gaz na siebie?

Jeżeli chcesz przepisać licznik energii elektrycznej na siebie, w pierwszej kolejności podpisz protokół zdawczo-odbiorczy z dotychczasowym właścicielem. Następnie przedstaw Fortum dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. numer księgi wieczystej, umowa najmu, dzierżawy), a my zajmiemy się wszelkimi formalnościami.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego na numer infolinii 122 100 000 lub portalu eBOK lub przez formularz kontaktowy.

Jak uzupełnić protokół zdawczo-odbiorczy?

Protokół zdawczo-odbiorczy podpisujesz Ty i poprzedni właściciel lokalu. Należy podać dokładną datę i stan licznika. Podaj Twoją taryfę energii elektrycznej oraz szacunek Twojego rocznego zużycia prądu.

Jak można zmienić dane kontaktowe?

Dane możesz zmienić rejestrując się na portalu eBOK lub przez formularz kontaktowy.

Jak przenieść usługę?

Jeżeli przeprowadzasz się, a Twoja umowa z Fortum jest obowiązująca, możesz przenieść usługę sprzedaży na inny punkt poboru.

Jesteś zainteresowany? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego na numer infolinii 122 100 000 lub portalu eBOK lub przez formularz kontaktowy.

Cała procedura trwa około 3 miesięcy (dokładny termin określa Operator).

6. Rozwiązanie umowy

Co się dzieje, gdy kończy się umowa z Fortum?

Jeżeli Twoja umowa dobiega końca, a nie wysłałeś wypowiedzenia ani nie przedłużyłeś umowy, ulega ona przedłużeniu na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowa zostaje przedłużona na warunkach cenowych z ostatniego okresu obowiązywania cennika promocyjnego.

Jaki mam okres wypowiedzenia?

Okresu wypowiedzenia zależy od warunków zawartej umowy. Konsumenci posiadają miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

Jeżeli chcesz zapytać o długość Twojego okresu wypowiedzenia zachęcamy do kontaktu telefonicznego na numer infolinii 122 100 000.

W jakim czasie mogę odstąpić od zawartej umowy?

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy-w terminie 14 dni od jej zawarcia, a w przypadku osób, które w chwili zawarcia umowy miały ukończone 60 lat-w terminie 30 dni od jej zawarcia.

Jeżeli masz pytania dotyczące odstąpienia od umowy zachęcamy do kontaktu telefonicznego na numer infolinii 122 100 000.

7. Pytania techniczne

Skąd Fortum bierze gaz?

Fortum pozyskuje gaz z różnych giełd, importując go do Polski. Posiadamy umowy handlowe z najważniejszymi europejskimi graczami na rynku gazu i również na podstawie tych umów nabywamy część gazu.

Gdzie zgłosić awarię w układzie dostarczania gazu?

Awarie najlepiej zgłaszać na numer:

991 – numer alarmowy Pogotowia Energetycznego,

992 – numer alarmowy Pogotowia Gazowego.