Taryfy i Koncesje - Klienci indywidualni

Zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania dla Klientów indywidualnych.

Dystrybutorzy - aktualne taryfy

Sprzedawcy - aktualne taryfy

Zbiór Praw Konsumenta

Struktura Paliw

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) przedstawiamy informację o strukturze paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A. w 2022 roku.

Struktura Paliw w 2022 roku

Odnawialne źródła energii Gaz ziemny Węgiel brunatny Energetyka jądrowa Węgiel kamienny inne
41.85 3.94 18.52 0.00 34.59 1.11
Odnawialne źródła energii, Węgiel kamienny, Węgiel brunatny, Gaz ziemny, Energetyka jądrowa, Inne

L.P.

Źródło energii Udział procentowy
1. Odnawialne źródła energii 41.85%
2. Węgiel kamienny 34.59%
3. Węgiel brunatny 18.52%
4. Gaz ziemny 3.94%
5. Energetyka jądrowa 0,00%
6. Inne 1.11%
RAZEM   100%

 

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A. w 2022 roku.

Rodzaj paliwa

CO2

[Mg/MWh]

SO2

[Mg/MWh]

NOx

[Mg/MWh]

CO

[Mg/MWh]

Pyły

[Mg/MWh]

Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii, inne 0,41173 0,00029 0,00029 0,00014 0,00001

 

Warto wiedzieć

Na czym polega pozasądowe rozwiązywanie sporów?
Chevron down

W dniu 10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), która wprowadza nowe rozwiązania dotyczące rozwiązywania sporów konsumenckich, dokonując także zmian w ustawie - Prawo energetyczne. Zgodnie z nowymi regulacjami, w przypadku, jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne należące do Grupy Fortum nie uwzględniło reklamacji, a odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, wystąpił do Koordynatora do spraw negocjacji, działającego przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie, dostarczania paliw gazowych lub energii nie wstrzymuje się do czasu rozwiązania sporu przez tego Koordynatora.

Informacje o Koordynatorze do spraw negocjacji działającym przy Prezesie URE można znaleźć na stronie internetowej www.ure.gov.pl lub w Urzędzie Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Co to jest IRiESD?
Chevron down

IRiESD to Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące:

1) przyłączania sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych
oraz gazociągów bezpośrednich;
2) wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą;
3) kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego;
4) współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych;
5) przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami
energetycznymi a odbiorcami;
6) parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu.

Czym jest taryfa?
Chevron down

Taryfa to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą - Prawo energetyczne. Przedsiębiorstwo ustala również taryfy sprzedaży rezerwowej.

Co to jest URE?
Chevron down

URE to Urząd Regulacji Energetyki zajmujący się regulowaniem działalności przedsiębiorstw energetycznych zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Informację na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i paliw gazowych oraz sprzedaży i dystrybucji prądu i gazu dostępne są na stronie internetowej URE.