Taryfy i Koncesje

Zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

Zbiór Praw Konsumenta

Struktura Paliw

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) przedstawiamy informację o strukturze paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A. w 2017 roku.

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A. w 2018 roku.

Odnawialne źródła energii Inne Węgiel brunatny Węgiel kamienny Gaz ziemny Energetyka Jądrowa
30.89 1.51 8.18 58.25 1.18 0.00
L.P. Źródło energii Udział procentowy
1. Odnawialne źródła energii 30,89%
2. Węgiel kamienny 58,25%
3. Węgiel brunatny 8,18%
4. Gaz ziemny 1,18%
5. Energetyka jądrowa 0,00%
6. Inne 1,51%
RAZEM   100%

 

Miejsce, w którym dostępne są informacje, o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły Odpady radioaktywne
    Mg/MWh Mg/MWh Mg/MWh Mg/MWh Mg/MWh
Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Heweliusza 9,
80-890 Gdańsk
Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii, inne 0,69183 0,00142 0,00094 0,00007 0

 

Warto wiedzieć

Na czym polega pozasądowe rozwiązywanie sporów?

W dniu 10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), która wprowadza nowe rozwiązania dotyczące rozwiązywania sporów konsumenckich, dokonując także zmian w ustawie - Prawo energetyczne. Zgodnie z nowymi regulacjami, w przypadku, jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne należące do Grupy Fortum nie uwzględniło reklamacji, a odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, wystąpił do Koordynatora do spraw negocjacji, działającego przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie, dostarczania paliw gazowych lub energii nie wstrzymuje się do czasu rozwiązania sporu przez tego Koordynatora.

Informacje o Koordynatorze do spraw negocjacji działającym przy Prezesie URE można znaleźć na stronie internetowej www.ure.gov.pl lub w Urzędzie Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Co to jest IRiESD?

IRiESD to Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące:

1) przyłączania sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych
oraz gazociągów bezpośrednich;
2) wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą;
3) kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego;
4) współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych;
5) przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami
energetycznymi a odbiorcami;
6) parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu.

Czym jest taryfa?

Taryfa to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą - Prawo energetyczne. Przedsiębiorstwo ustala również taryfy sprzedaży rezerwowej.

Co to jest URE?

URE to Urząd Regulacji Energetyki zajmujący się regulowaniem działalności przedsiębiorstw energetycznych zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Informację na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i paliw gazowych oraz sprzedaży i dystrybucji prądu i gazu dostępne są na stronie internetowej URE.