Pytania dotyczące Umowy

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zawarcia, zmiany oraz przepisania umowy.

1. Koszty Usługi

Od czego zależy wysokość opłat dystrybucyjnych?

Opłaty dystrybucyjne są uzależnione od grupy taryfowej u Operatora oraz Twojej lokalizacji (tj. do jakiego oddziału jesteś przyłączony).

Sprawdź na stronie URE taryfy dla energii elektrycznej na 2018 r.

Sprawdź na stronie URE taryfy dla paliwa gazowego na 2018 r.

Jakie są stawki akcyzy w gazie i od czego zależą?

Stawki akcyzy są określone w Ustawie o podatku akcyzowym. Stawka akcyzy zależy od celu, na jaki zużywany jest gaz.

Sprawdź na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ustawę o podatku akcyzowym.

Jakie podatki dolicza się do ceny gazu?

- podatek VAT,

- podatek akcyzowy zgodnie z Twoją deklaracją o wykorzystaniu zakupionego paliwa gazowego (w przypadku kwalifikacji do zwolnień przewidzianych w Ustawie o podatku akcyzowym, akcyza nie zostanie doliczona).

2. Rodzaje Umów

Czym różni się umowa sprzedaży od kompleksowej?

Umowa sprzedaży to umowa, której przedmiotem jest wyłącznie sprzedaż energii elektrycznej. Na każdą z tych usług otrzymasz oddzielne faktury, tj. od Fortum i od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

W przypadku paliwa gazowego, zawiera jest umowa kompleksowa, która zawiera w sobie sprzedaż i dystrybucje.

Co to jest umowa dystrybucyjna?

Umowa dystrybucyjna jest to umowa zawarta między Tobą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, która określa szczegółowe zasady świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej/paliw gazowych.

Kiedy w życie wchodzi umowa rezerwowa?

Umowa rezerwowa to umowa sprzedaży energii elektrycznej, która generuje wysokie koszty zużycia energii elektrycznej. Zawiązuje się automatycznie w chwili, kiedy umowa sprzedaży z dotychczasowym Sprzedawcą zostanie rozwiązana, a Ty nie wybierzesz do tego czasu nowego Sprzedawcy energii elektrycznej, bądź też wybrany przez Ciebie Sprzedawca nie będzie miał możliwości dokonania odpowiedniego zgłoszenia kolejnej zmiany Sprzedawcy w określonym przez Operatora terminie.

Co zawiera umowa?

Pamiętaj, że integralną częścią umowy są podpisane przez Ciebie załączniki do umowy. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą prądu/gazu przez Fortum określają m.in.:

- umowa,

- pełnomocnictwo do przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy.

3. Najczęściej używane pojęcia

Czym różni się Operator od Sprzedawcy?

Operator Systemu Dystrybucyjnego (inaczej „Operator”, „Dystrybutor”, „Dostawca", „właściciel liczników”) jest właścicielem infrastruktury, przez którą dostarczany jest prąd/gaz. Dystrybutor jest na stałe przypisany do danego obszaru Polski, więc nie możesz go zmienić. Możesz natomiast zmienić Sprzedawcę, który wystawia fakturę za wykorzystany prąd/gaz. Sprzedawca korzysta z sieci lokalnego Operatora.

Czy PPE/PPG i licznik to to samo?

Numer PPE/PPG nie jest tożsamy z numerem licznika.

PPE/PPG to miejsce, gdzie dostarczany jest prąd/gaz. Każdy PPE/PPG posiada unikalny numer identyfikacyjny nadany przez Operatora. Natomiast licznik to urządzenie należące do układu pomiarowo-rozliczeniowego, które posiada numer identyfikacyjny, będący jego numerem fabrycznym.

Co to jest nielegalny pobór gazu?

Nielegalny pobór gazu jest to bezumowny pobór gazu, który następuje automatycznie w chwili, gdy Umowa sprzedaży z Fortum zostanie rozwiązana, a Ty nie wybrałbyś do tego czasu nowego Sprzedawcy paliwa gazowego. Przez pojęcie nielegalnego poboru paliwa gazowego rozumie się również pobieranie paliw gazowych z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w układ pomiarowy, mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ten układ.

Jak czytać skróty nazw taryf energii elektrycznej?

  • Pierwszy znak (A,B,C lub G) oznacza typ taryfy.

Dla małych i średnich firm taryfy typu „C”, dla dużych firm „B”, natomiast do największych odbiorców typu „A”.

  • Drugi znak (1 lub 2) oznacza moc umowną.

„1” odnosi się do mocy nie większej niż 40 kW, a „2” pozostałą moc umowną.

  • Trzeci znak (1,2,3 lub 4) oznacza liczbę stref czasowych.

„1” oznacza jedną strefę, „2” dwie strefy (np. godzinny dzienne i nocne) itd.

*jedna strefa oznacza, że przez całą dobę masz taką samą cenę za kWh sprzedanego prądu, a w przypadku dwustrefowej taryfy o różnej porze dnia posiadasz inną cenę za kWh sprzedanego prądu.

Przykład:

Taryfa C11 – oznacza, że Twoja firma posiada jedną strefę, wobec czego obowiązuję Ciebie jedna stawka cenowa za kWh, niezależnie od tego, w jakich godzinach zużywasz energię.

Taryfa C12 – oznacza, że Twoja firma posiada dwie strefy, wobec czego zapłacisz wyższą stawkę za zużycie prądu w godzinach szczytu, a niższą poza godzinami szczytu.

Jak czytać skróty nazw taryf paliwa gazowego?

01.10.2017 r. nastąpiła detaryfikacja rynku gazu. Oznacza to, że ustaje obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. W zawiązku z powyższym od 1 października 2017 roku, zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Umowy łączących nasze firmy, funkcję Taryfy Sprzedawcy zacznie pełnić aktualny cennik zestaw cen i stawek dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy tj., dostępny na stronie internetowej www.fortum.pl.

4. Zmiana Sprzedawcy na Fortum

Kto realizuje procedurę zmiany Sprzedawcy?

Zrealizujemy za Ciebie wszelkie formalności związane ze zmianą Sprzedawcy, tj. wypowiedzenie umowy dotychczasowemu Sprzedawcy, zgłoszenie zawarcia umowy sprzedaży Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego oraz zawarcie nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji.

W jaki sposób następuje zmiana Sprzedawcy?

Fortum dokonuje zgłoszenia zmiany Sprzedawcy do Operatora na odpowiedniej Platformie Wymianie Informacji, nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 21 dni przed planowaną datą zmiany Sprzedawcy.

Czy podczas zmiany są przerwy w dostawie?

Podczas procesu zmiany Sprzedawcy nie ma przerw w dostawie energii. Zmienia się jedynie firma wystawiająca fakturę za prąd/gaz.

Czy zmieniając Sprzedawcę muszę wymienić licznik?

Nie ma potrzeby wymiany licznika. Niekiedy Twój Operator może wymienić licznik, ale zrobi to bezpłatnie.

Czy zostanę poinformowany o zmianie Sprzedawcy?

Tak. Poinformujemy Cię sms-em o rozpoczęciu i zakończeniu procesu przejścia do Fortum.

5. Zmiany w Umowie

Kiedy i przez kogo zostanie zmieniona taryfa?

Zmianę grupy taryfowej dokonuje Operator w określonym przez siebie terminie.

Z wnioskiem o zmianę grupy taryfowej w prądzie możesz wystąpić do Operatora samodzielnie, bądź za naszym pośrednictwem. Fortum może złożyć w Twoim imieniu wniosek o zmianę grupy dopiero po rozpoczęciu sprzedaży. Wniosek o bezpłatną zmianę grupy można złożyć nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Jeżeli chodzi o zmianę taryfy w gazie, to kwalifikacji do danej grupy taryfowej dokonuje wyłącznie Operator, zgodnie z charakterystyką określoną w swojej taryfie.

Jak przepisać licznik na innego Odbiorcę?

Fortum może przepisać licznik na dwa sposoby:

- podpisując umowę z nowym Odbiorcą na punkt poboru, który ma zostać przepisany. Wówczas zamykamy umowę z Tobą i rozliczymy Cię końcowo, tj. uzyskujesz zwrot nadpłaty i regulujesz wszelkie niedopłaty,

- podpisując porozumienie trójstronne z Tobą i nowym Odbiorcą. Wówczas nowy Odbiorca przejmuje punkt poboru wraz ze wszystkimi nadpłatami i niedopłatami. 

Jeżeli chcesz przepisać licznik, zachęcamy do kontaktu telefonicznego na numer infolinii 122 100 000 lub portalu eBOK lub przez formularz kontaktowy. Cała procedura trwa około 3 miesiące (dokładny termin określa Operator).

Jak przepisać prąd/gaz na siebie?

Jeżeli chcesz przepisać licznik energii elektrycznej na siebie, w pierwszej kolejności podpisz protokół zdawczo-odbiorczy z dotychczasowym właścicielem. Następnie przedstaw Fortum dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. numer księgi wieczystej, umowa najmu, dzierżawy), a my zajmiemy się wszelkimi formalnościami.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego na numer infolinii 122 100 000 lub portalu eBOK lub przez formularz kontaktowy.

Jak uzupełnić protokół zdawczo-odbiorczy?

Protokół zdawczo-odbiorczy podpisujesz Ty i poprzedni właściciel lokalu. Należy podać dokładną datę i stan licznika.

Jak można zmienić dane kontaktowe?

Dane możesz zmienić, rejestrując się na portalu eBOK lub przez formularz kontaktowy.

Co w sytuacji, gdy kończę działalność gospodarczą?

W takiej sytuacji należy wypowiedzieć umowę. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej czy utrata prawa do lokalu, nie wywołuje skutku w postaci rozwiązania umowy bez konsekwencji finansowych.

 

Jak przenieść usługę?

Jeżeli Twoja firma zmienia siedzibę, a Twoja umowa z Fortum jest obowiązująca, możesz przenieść usługę sprzedaży na inny punkt poboru.

Jesteś zainteresowany? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego na numer infolinii 122 100 000 lub portalu eBOK lub przez formularz kontaktowy.

Cała procedura trwa około 3 miesięcy (dokładny termin określa Operator).

6. Rozwiązanie umowy

Co się dzieje, gdy kończy się umowa z Fortum?

Jeżeli Twoja umowa dobiega końca, a nie wysłałeś wypowiedzenia ani nie przedłużyłeś umowy, ulega ona przedłużeniu na kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Umowa zostaje przedłużona na warunkach z cennika bazowego.

*powyższe zapisy mogą się różnić w wypadku różnych ofert, w zależności od zapisów w umowie

Jaki mam okres wypowiedzenia?

Okresu wypowiedzenia zależy od warunków zawartej umowy. Przedsiębiorcy zazwyczaj posiadają 6-miesięczny okres wypowiedzenia (w przypadku prądu) ze skutkiem na koniec miesiąca.

*powyższe zapisy mogą się różnić w wypadku różnych ofert, w zależności od zapisów w umowie

Jeżeli chcesz zapytać o długość Twojego okresu wypowiedzenia, zachęcamy do kontaktu telefonicznego na numer infolinii 122 100 000.

7. Pytania techniczne

Skąd Fortum bierze gaz?

Fortum pozyskuje gaz z różnych giełd, importując go do Polski. Posiadamy umowy handlowe z najważniejszymi europejskimi graczami na rynku gazu i również na podstawie tych umów nabywamy część gazu.

Gdzie zgłosić awarię w układzie dostarczania gazu/prądu?

Awarie najlepiej zgłaszać na numer:

991 – numer alarmowy Pogotowia Energetycznego,

992 – numer alarmowy Pogotowia Gazowego.