Poradnik branżowy

Poradnik branżowy

Audyt energetyczny

Badanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne zmian, mających na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania. Jest ono niezbędne do uzyskania premii termomoderniazacyjnej. Wskazuje rozwiązanie optymalne w zakresie korzystania z energii.  Stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Automatyka

Zespół urządzeń służących do regulacji ilości dostarczanego czynnika grzewczego, czyli substancji (ciekłej lub gazowej) przenoszącej ciepło. Składa się z regulatora, siłownika, zaworu regulacyjnego, czujników. W budownicwie mieszkaniowym stosowana jest automatyka: pogodowa i automatyka ciepłej wody użytkowej.

Automatyka ciepłej wody użytkowej

Zespół urządzeń elektronicznych i mechanicznych, a także elementów węzła cieplnego, które mają na celu regulację ilości ciepła. Pozwalając one na utrzymanie stałej temperatury ciepłej wody, niezależnie od wielkości jej poboru.

Automatyka pogodowa

Zespół urządzeń elektronicznych i mechanicznych, a także elementów węzła cieplnego, które uwzględniając temperaturę zewnętrzną regulują ilość ciepła dostarczanego do budynku. Regulacja odbywa się na podstawie zaprogramowanej charakterystyki ogrzewania zwanej krzywą grzewczą. Określa ona zależności między temperaturą powietrza na zewnętrz a temperaturą wody w instalacji wewnętrznej budynku.

Biomasa

Wszelkie substancje  pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym przetworzone przez człowieka, które mają zastosowanie w pozyskaniu  energii.

Centralne ogrzewanie (c.o.)

Dystrybucja ciepła wewnątrz budynku. Ciepło to uzyskuje się w jednym, specjalnie przeznaczonym do tego urządzeniu, np. węźle cieplnym - często nazywany węzłem centralnego ogrzewania. Elementy przekazujące ciepło w pomieszczeniach to grzejniki (tzw. potocznie "kaloryfery"). Do rozprowadzania ciepła wykorzystuje się wodę, parę wodną lub powietrze.

Certyfikat energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu. Sporządzane jest na podstawie oceny energetycznej budynku, Przyporządkowuje ono budynkowi klasę energetyczną. Dokument przygotowuje niezależny ekspert zwany licencjonowanym audytorem energetycznym.

Ciepła woda użytkowa (c.w.u.)

Woda wodociągowa podgrzana w węźle cieplnym lub innym podgrzewaczu (gazowym, elektrycznym). P W instalacji odbiorczej (wewnętrznej) budynku plynie ona do kranów użytkowników.

Ciepłomierz

Patrz: Licznik ciepła.

Ciepłownia

Zakład przemysłowy, którego głównym zadaniem jest produkcja czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze i przekazywanie jej do systemu ciepłowniczego.

Czynnik grzewczy

Patrz: Nośnik ciepła.

Dostawca ciepła

Przedsiębiorstwo ciepłownicze zajmujące się dystrybucją i sprzedażą ciepła do  odbiorców.

Efekt cieplarniany

Zjawisko globalne polegające na ocieplenia klimatu, spowodowanym długotrwałą, zwiększoną koncentracją w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, freony, halony, sześciofluorek siarki i inne).

Elektrociepłownia

Zakład przemysłowy wytwarzający  energię elektryczną oraz ciepło w postaci czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla sieci ciepłowniczych.

GJ

Jednostka ciepła, pracy, energii w układzie SI. Jeden dżul to praca wykonana przez 1 wat w ciągu 1 sekundy.

Grupa taryfowa

Grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło. Rozliczenia z tymi odbiorcami są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

Grupowy węzeł cieplny

Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.

Grzejnik

Wymiennik ciepła typu woda-powietrze lub para-powietrze; element układu ogrzewania obiektu (pomieszczeń).

Instalacja odbiorcza (wewnętrzna)

Służy do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła, do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w danym obiekcie.

Kogeneracja

Równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego.

Kran

Rodzaj zaworu, który umożliwia wolny wypływ wody z instalacji odbiorczej (wewnętrznej). Często stanowi część baterii kranów, pozwalającej na regulację przepływu wody z różnych instalacji (np. bateria dwóch kranów łącząca strumień z instalacji wody ciepłej i zimnej).

Krzywa grzewcza

Funkcja określająca zależności  pomiędzy temperaturą zewnętrzną a temperaturą zasilania instalacji odbiorczej . Standardowa krzywa grzewcza wynosi 90/70°C. Oznacza to, że przy temperaturze zewnętrznej -18 lub -20oC °C, temperatura zasilania instalacji odbiorczej powinna wynosić 90oC.

Licznik ciepła (ciepłomierz)

Przyrząd pomiarowy przeznaczony do mierzenia ilości przepływającej energii cieplnej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczeń pomiędzy dostawcą a odbiorcą tej energii. Jednostką miary energii cieplnej w układzie SI jest dżul równy 1wat* 1sekunda (watosekunda), natomiast powszechnie używaną jednostką miary tej energii jest gigadżul [GJ]. Licznik ciepła mierzy prędkość przepływającego nośnika ciepła oraz temperatury nośnika ciepła w rurociągu zasilającym i powrotnym. Licznik ciepła dokonuje przeliczenia zmierzonych wartości na zużytą energię.

Lokalne źródło ciepła

Źródło ciepła bezpośrednio zasilającą instalację odbiorczą wyłącznie w tym obiekcie (patrz: Źródła ciepła).

Moc cieplna

Ilość ciepła odebranego z nośnika ciepła w ciągu godziny.

Moc zamówiona

Zamówiona moc cieplna jest to największa moccieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie. Jej wielkość powinna zapewnić: utrzymanie należytego komfortu cieplnego w  warunkach obliczeniowych (temperatura zewnętrzna -20ºC), pozwalając na pokrycie strat ciepła i wymiany powietrza w pomieszczeniach. Powinna zapewnić także utrzymanie  temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie. Moc zamówiona jest określana w Umowie na podstawie wniosku Odbiorcy

MW

Jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI. Przedrostek M oznacza wartość równą 1*10 6 wata.

Nielegalne pobieranie ciepła

Pobieranie ciepła bez zawarcia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży ciepła, albo z całkowitym bądź częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ. Z reguły ingerencja taka ma wpływ na zafałszowanie pomiarów pobrania energii cieplnej.

Nośnik ciepła

W ciepłownictwie są to woda gorąca lub para – nazywane czynnikiem grzewczym.

Obiekt

Budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.

Odbiorca

Każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwo lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Odbiorca końcowy

Konsument ciepła systemowego. Może nim być mieszkaniec domu wielorodzinnego lub użytkownik lokalu czy też klient instytucji, do której Dostawca dostarcza ciepło.

Opłata stała

Opłata za moc cieplną oraz za usługi przesyłowe, czyli za gotowość dostarczenia zamówionej mocy cieplnej. Ustalana jest jako opłata roczna i wnoszona w 12 równych miesięcznych ratach w postaci sumy opłat:
- za zamówioną moc cieplną - iloczyn wielkości zamówionej mocy cieplnej przez Odbiorcę oraz miesięcznej raty (ceny) za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej,
- za usługi przesyłowe - iloczyn wielkości zamówionej mocy cieplnej przez Odbiorcę i stawki (miesięcznej raty) za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
 

Opłata za nośnik

Cena ośnika ciepła dla danej grupy taryfowej podzielona przez  ilość nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych.

Opłata zmienna

Sumy opłat ponoszone w okresie faktycznego poboru ciepła:
- za ciepło - iloczyn ilości dostarczonego ciepła na podstawie odczytów wskazań licznika zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego (lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w Umowach) oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej,
- za usługi przesyłowe - iloczyn dostarczonego ciepła na podstawie odczytów wskazań licznika ciepła, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego (lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w Umowach) oraz zmiennej stawki opłat za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Paliwo

Substancja, która emituje przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła.

Podzielnik kosztów ogrzewania

Zwany jest także podzielnikiem ciepła. To urządzenie np. montowane na grzejnikach centralnego ogrzewania, służące do podziału kosztu ciepła pomiędzy poszczególnych lokatorów wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Urządzenie służące do wymuszenia przepływu wody w instalacji cieplej wody zainstalowane w węźle cieplnym.

Pompa obiegowa c.o.

Zainstalowane w węźle cieplnym Urządzenie służące do wymuszenia przepływu wody w instalacji centralnego ogrzewania.

Prawo energetyczne

Akt prawny regulujący działalność rynku energii w Polsce. Opisuje podstawowe prawa i obowiązki uczestników tego rynku, w tym klientów indywidualnych (gospodarstw domowych). Ustawa Prawo Energetyczne została uchwalona 10 kwietnia 1997 roku i do chwili obecnej podlegała licznym nowelizacjom. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego.

Przyłącze

Odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło bezpośrednio do jednego węzła cieplnego.

Regulator różnicy ciśnień i przepływu

Urządzenie służące do utrzymania różnicy ciśnień miedzy zasileniem a powrotem na stałym poziomie, odpowiednio do wybranej wartości, oraz do ograniczenia przepływu do wartości wynikającej z mocy zamówionej.

Rozporządzenie taryfowe

Rozporządzenie Ministra Gospodarki określające szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Sezon grzewczy

Okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Ciepło systemowejest dostępne  przez cały rok.

Sieć ciepłownicza

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje (nazywane czasami ciepłociągami), służące do przesyłania i dystrybucji ciepła w postaci gorącej wody lub pary, ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.

System ciepłowniczy

Współpracujące ze sobą urządzenia i instalacje służące do wytwarzania, przesyłania, rozdziału i odbioru ciepła.

Taryfa dla ciepła

Zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez dostawcę ciepła systemowego i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Taryfu są zatwierdzane do stosowania przez Urząd Regulacji Energetyki.

Termomodernizacja

Przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym budynku. Obejmuje zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są na podstawie audytu energetycznego. Najczęściej przeprowadzane działania to docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, modernizacja i regulacja instalacji odbiorczej oraz systemów grzewczych.

Termostat grzejnikowy

Przyrząd służący do regulacji temperatury urządzeń grzewczych (grzejników).Składa się z zaworu grzejnikowego połączonego z głowicą termostatyczną, która jest czujnikiem temperatury. Termostat jest łatwy w montażu również w instalacjach modernizowanych. Jeszcze prostsze jest jego użytkowanie – wystarczy ustawić na głowicy żądaną temperaturę: np. 20°C w pokoju dziennym lub 17°C w sypialni. Termostat automatycznie wyreguluje ilość wody płynącej przez grzejnik i dostosuje temperaturę do potrzeb użytkownika.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu zużycia ciepła.

Urząd Regulacji Energetyki (URE)

Centralny Urząd Administracji Państwowej, przy pomocy którego swoje zadania wykonuje Prezes Urzędu, powoływany na 5 - letnią kadencję przez Premiera. Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i założeniami polityki energetycznej Państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Warunki obliczeniowe

Obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło, oraz normatywna temperatura cieplej wody użytkowej.

Węzeł cieplny

Zespół urządzeń lub instalacji służących do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych. Węzeł cieplny składa się z następujących  urządzeń: wymiennik c.o, wymiennik c.w.o., automatyka, licznik ciepła, regulator różnicy ciśnień i przepływu, pompa obiegowa c.o. pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Wodomierz

Potoczna nazwa wskaźnika lub przyrządu pomiarowego będącego połączeniem przepływomierza z licznikiem. Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest m3 (metr sześcienny). Pozwala określić zużycie wody przez odbiorcę,

Wymiennik ciepła

Urządzenie służące do wymiany energii cieplnej pomiędzy nośnikami ciepła bez mieszania ich, pracuje na potrzeby np. c.o. lub c.w.u.

Wytwórca ciepła

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła.

Zewnętrzna instalacja odbiorcza

Odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.

Zład

Ilość wody wprowadzona do instalacji odbiorczej.

Źródło ciepła

Zespół urządzeń lub instalacji służących do wytwarzania ciepła (źródła ciepła są elementem systemów ciepłowniczych w postaci elektrociepłowni (wytwarzają oprócz ciepła energie elektryczną) lub ciepłowni, natomiast gdy znajdują się bezpośrednio w obiekcie mają charakter lokalnego źródła ciepła).