Wyciąg z taryf Fortum Power and Heat Polska (Częstochowa)

Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie

Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie obowiązujące od 01.01.2023 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

NR OWR.4210.71.2022.134.XXI.DB z dnia 15.12.2022 r.

 

Nowe ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku

Zmiana cen i stawek jest efektem nowelizacji Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2022 r. poz. 2437). Ceny i stawki opłat stosowane w rozliczeniach z odbiorcami ustalone zostały z uwzględnieniem doliczenia, o którym mowa w § 47a ust. 1 rozporządzenia taryfowego, w okresie od dnia wprowadzenia taryfy stosowania do dnia 30 kwietnia 2023 r. Nowelizacja tego rozporządzenia uwzględnia wysoki wzrost cen paliw oraz cen uprawnień do emisji CO2.

Taryfy za ciepło nie są kształtowane w sposób dowolny. Podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do którego należy równoważenie interesów Klientów i przedsiębiorstw wytwarzających ciepło.

W 2023 roku obowiązują dwa cenniki:

  • od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 roku z uwzględnieniem doliczenia kwot, o których mowa w § 1 pkt 4) rozporządzenia z dnia 23 listopada 2022 r., co oznacza średni wzrost ceny ciepła dla klienta o 42% w porównaniu do cen obowiązujących do 30 grudnia 2022 r.
  • od 1 maja 2023 r. do dnia poprzedzającego dzień wprowadzenia w życie nowej taryfy dla ciepła zostały ustalone z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 23 listopada 2022 r., co oznacza średni wzrost ceny ciepła dla klienta o 15% w porównaniu do cen obowiązujących do 30 grudnia 2022 r.

Do ustalonych w taryfie cen i stawek opłat nalicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z wygaśnięciem przepisów Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, od dnia 1 stycznia 2023 r. stawka podatku VAT na energię cieplną wynosi 23%.

 

Ceny i stawki opłat obowiązujące w okresie od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Rodzaje cen i stawek opłat
Jednostki
Cena netto*
Symbol grupy taryfowej
C.1.A
C.1.B
C.1.C
C.1.D
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

148 497,03

12 374,75

148 497,03

12 374,75

148 497,03

12 374,75

148 497,03

12 374,75

Cena ciepła

zł/GJ

64,16

64,16

64,16

64,16

Cena nośnika ciepła

zł/m³

26,09

26,09

26,09

26,09

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

47 964,03

3 997,00

61 304,04

5 108,67

59 103,01

4 925,25

76 422,22

6 368,52

Stawka opłaty zmiennej z usługi przesyłowe

zł/GJ

13,20

18,30

16,51

20,82

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny i stawki opłat obowiązujące w okresie od dnia 1 maja 2023 r.

Rodzaje cen i stawek opłat
Jednostki
Cena netto*
Symbol grupy taryfowej
C.1.A
C.1.B
C.1.C
C.1.D
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

114 122,11

9 510,18

114 122,11

9 510,18

114 122,11

9 510,18

114 122,11

9 510,18

Cena ciepła

zł/GJ

49,39

49,39

49,39

49,39

Cena nośnika ciepła

zł/m³

25,20

25,20

25,20

25,20

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

46 990,89

3 915,91

58 610,92

4 884,24

57 399,40

4 783,28

72 398,33

6 033,19

Stawka opłaty zmiennej z usługi przesyłowe

zł/GJ

12,95

17,52

16,05

19,76

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >


 

Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie obowiązujące od 01.08.2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

OWR.4210.47.2022.134.XX.DB z dnia 13.07.2022 r.

Sieć ciepłownicza Częstochowa

Rodzaje cen i stawek opłat
Jednostki
Cena netto*
Symbol grupy taryfowej
C.1.A
C.1.B
C.1.C
C.1.D
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

106 326,60

8 860,55

106 326,60

8 860,55

106 326,60

8 860,55

106 326,60

8 860,55

Cena ciepła

zł/GJ

41,46

41,46

41,46

41,46

Cena nośnika ciepła

zł/m³

23,63

23,63

23,63

23,63

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

39 123,84

3 260,32

50 520,96

4 210,08

48 672,84

4 056,07

62 473,56

5 206,13

Stawka opłaty zmiennej z usługi przesyłowe

zł/GJ

11,27

15,50

14,00

17,72

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >

 


Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie obowiązujące od 01.01.2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
OWR.4210.40.2021.134.XX.DB z dnia 09.12.2021 r.

Sieć ciepłownicza Częstochowa

Rodzaje cen i stawek opłat
Jednostki
Cena netto*
Symbol grupy taryfowej
C.1.A
C.1.B
C.1.C
C.1.D
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

97 173,05

8 097,75

97 173,05

8 097,75

97 173,05

8 097,75

97 173,05

8 097,75

Cena ciepła

zł/GJ

37,23

37,23

37,23

37,23

Cena nośnika ciepła

zł/m³

20.01

20.01

20.01

20.01

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

37 490,21

3 124,18

48 887,28

4 073,94

47 039,22

3 919,94

60 839,95

5 070,00

Stawka opłaty zmiennej z usługi przesyłowe

zł/GJ

10,83

15,02

13,55

17,27

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >

Taryfa Fortum Power and Heat Polska

Pełna wersja

Mass market tested

Jak czytać fakturę?