Wyciąg z taryf Fortum Power and Heat Polska (Płock)

Stawki opłat dla odbiorców w Płocku

Stawki opłat dla odbiorców w Płocku obowiązujące od 01.01.2021 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NR OWR. 4210.33.2020.134.XIX.DB z dnia 15.12.2020 r.

Sieć ciepłownicza Płock

Symbol grupy taryfowej
Stawki opłat za usługi przesyłowe (netto*)
stała
zmienna
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
A

26 765,26

2 230,44

11,10

B

38 559,01

3 213,25

11,45

C

44 178,60

3 681,55

10,83

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozliczenia z odbiorcami z grup taryfowych AB i C będą uwzględniały również

· ceny za zamówioną moc cieplną [w zł/MW],
· ceny ciepła [w zł/GJ],
· ceny nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków [w zł/m³],

które ustalone są w taryfie PKN ORLEN S.A.

 

Pobierz w wersji pdf >

Taryfa Fortum Power and Heat Polska

Pełna wersja

Taryfa wytwórcy ciepła w Płocku

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku

Mass market tested

Jak czytać fakturę?