Taryfa dla Wrocławia - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grupy T111, T121 obowiązujące od 01.01.2023 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

NR OWR.4210.79.2022.1276.XXIII.DB z dnia 14.12.2022 r.

 

Nowe ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku

Zmiana cen i stawek jest efektem nowelizacji Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2022 r. poz. 2437). Ceny i stawki opłat stosowane w rozliczeniach z odbiorcami ustalone zostały z uwzględnieniem doliczenia, o którym mowa w § 47a ust. 1 rozporządzenia taryfowego, w okresie od dnia wprowadzenia taryfy stosowania do dnia 30 kwietnia 2023 r. Nowelizacja tego rozporządzenia uwzględnia wysoki wzrost cen paliw oraz cen uprawnień do emisji CO2.

Taryfy za ciepło nie są kształtowane w sposób dowolny. Podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do którego należy równoważenie interesów Klientów i przedsiębiorstw wytwarzających ciepło.

W 2023 roku obowiązują dwa cenniki:

  • od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 roku z uwzględnieniem doliczenia kwot, o których mowa w § 1 pkt 4) rozporządzenia z dnia 23 listopada 2022 r.
  • od 1 maja 2023 r. do dnia poprzedzającego dzień wprowadzenia w życie nowej taryfy dla ciepła zostały ustalone z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 23 listopada 2022 r.

Do ustalonych w taryfie cen i stawek opłat nalicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z wygaśnięciem przepisów Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, od dnia 1 stycznia 2023 r. stawka podatku VAT na energię cieplną wynosi 23%.

 

Ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące w okresie od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen i stawek opłat (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

182 595,60

15 216,30

Cena ciepła

zł/GJ

91,74

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

21,27

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata miesięczna

17 297,52

1 441,46

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

7,55

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny ciepła i stawki opłat za ciepło obowiązujące w okresie od dnia 1 maja 2023 r.

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen i stawek opłat (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

138 440,40

11 536,70

Cena ciepła

zł/GJ

69,56

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

18,45

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata miesięczna

15 249,12

1 270,76

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

6,66

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >


Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grupy Z111, Z111A, Z121, Z121A obowiązujące od 01.01.2023 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.79.2022.1276.XXIII.DB z dnia 14.12.2022 r.

Ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące w okresie od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

133 604,28

11 133,69

Cena ciepła

zł/GJ

69,65

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

23,39

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny ciepła i stawki opłat za ciepło obowiązujące w okresie od dnia 1 maja 2023 r.

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna

98 739,72

8 228,31

Cena ciepła

zł/GJ

51,48

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

20,45

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >


 

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grup taryfowych Z111, Z111A, Z121, Z121A
obowiązujące od 01.07.2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.23.2022.1276.XXII.DB z dnia 06.06.2022 r.

Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

81  562,08

6 796,84

Cena ciepła

zł/GJ

43,00

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

13,90

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >

 


Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grup taryfowych T111, T121 obowiązujące od 01.07.2022 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR ONR OWR.4210.23.2022.1276.XXII.DB z dnia 06.06.2022 r.

Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen i stawek opłat (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

142 807,44

11 900,62

Cena ciepła

zł/GJ

69,53

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

16,00

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata miesięczna

13 985,41

1 165,45

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

6,03

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >

 


 

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grup taryfowych Z111, Z111A, Z121, Z121A
obowiązujące od 01.01.2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.52.2021.1276.XXII.AM z dnia 17.12.2021 r.

Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

77 725,34

6 477,11

Cena ciepła

zł/GJ

41,03

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

13,00

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >

 


Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grup taryfowych T111, T121 obowiązujące od 01.01.2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.52.2021.1276.XXII.AM z dnia 17.12.2021 r.

Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen i stawek opłat (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna

109 615,68
9 134,64

Cena ciepła

zł/GJ

53,37

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

13,41

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata miesięczna

12 628,67

1 052,39

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

5,45

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >