Taryfy dla Wrocławia - usługa Mój Dom

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu obowiązujące od 1 maja 2023 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.22.2023.1276.XXIII.DB z dnia 7 kwietnia 2023r.

 

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen (netto)*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

1142 179,32

11 848,28

Cena ciepła

zł/GJ

74,12

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

23,32

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe ceny będą również uwidocznione na Dokumentach rozliczeniowych przesyłanych Państwu poprzez aplikację Moje Fortum.