Jak zostać Klientem Fortum?

​Zanim złożysz Wniosek WP o określenie technicznych warunków przyłączenia węzła do sieci ciepłowniczej - złóż ZAPYTANIE.
Zapytanie to najszybszy i najprostszy sposób na uzyskanie informacji o możliwości przyłączenia.

Ten etap nie jest jednak obowiązkowy, Wnioskodawca może od razu złożyć wniosek WP.

Jak to wygląda w praktyce?
 

Jak to wygląda w praktyce?

Jak w trzech krokach zostać Klientem Fortum:

Wnioskodawca starający się o przyłączenie obiektu(nieruchomości) do sieci ciepłowniczej
Fortum musi posiadać do tego obiektu (nieruchomości) tytuł prawny.

Krok 1Krok 2Krok 3

 

Krok 1. Zapytanie o przyłączenie

Korzyści ze złożenia Zapytania:

 • nie musisz mieć tytułu prawnego do nieruchomości, aby uzyskać informację o możliwości przyłączenia,
 • składasz tylko 2 dokumenty - formularz Zapytania i mapkę z lokalizacją obiektu,
 • otrzymujesz szybko informację zwrotną czy istnieje możliwość przyłączenia
 • nie tracisz czasu i pieniędzy na pozyskanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku WP zwłaszcza gdy nie ma możliwości przyłączenia.

Kiedy i kto może złożyć „Zapytanie”?

Zapytanie może złożyć każda osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od tego, czy posiada tytuł prawny do obiektu, którego dotyczy nowe przyłączenie. Możesz skorzystać z tej możliwości, jeśli np. jeszcze nie zakupiłeś danej nieruchomości lub działki pod inwestycję, a chcesz jedynie rozpoznać możliwość przyłączenia do sieci Fortum.

Co jest potrzebne do złożenia zaptania?

 1. wypełniony formularz „Zapytania” << pobierz

 2. plan wskazujący usytuowanie obiektu z przewidywaną lokalizacją węzła cieplnego

Poprawnie wypełnione „Zapytanie”, które trafia do Fortum, jest analizowane pod kątem możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci. Odpowiedź na „Zapytanie” otrzymasz pocztą na wskazany adres.

Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, możesz przejść do kolejnego etapu – ustalenia Warunków Technicznych Przyłączenia, a tym samym rozpocząć procedurę przyłączenia do sieci Fortum.

Krok 2. Warunki przyłączenia

Warunki Techniczne Przyłączenia (WTP) węzła do sieci ciepłowniczej Fortum może uzyskać osoba prawna lub fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu i dokumenty potwierdzające ten tytuł. Jeśli chcesz uzyskać WTP węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Pobierz i wypełnij formularz  o określenie WTP węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej – „Wniosek WP” TERAZ

 2. W przypadku, gdy chcesz przyłączyć do sieci ciepłowniczej więcej niż jeden węzeł, dla każdego dodatkowego węzła odrębnie wypełnij „Wniosek WP - dział B” TERAZ

 3. Przygotuj  wszystkie załączniki, o których mowa we „Wniosku WP”.

 4. Wypełniony ”Wniosek WP” wraz z wymaganymi załącznikami prześlij pocztą lub złóż osobiście w najbliższej siedzibie Fortum. 

  Kompletny „Wniosek WP”  jest analizowany  pod kątem technicznej i ekonomicznej możliwości przyłączenia  węzła  do sieci ciepłowniczej Fortum. Na podstawie tej analizy możliwe są dwa warianty rozwoju sytuacji.

W przypadku gdy:

 • istnieje możliwość przyłączenia - zostają określone WTP (Warunki Techniczne Przyłączenia), które na mocy prawa są ważne 2 lata od dnia ich określenia. W tym czasie powinna nastąpić realizacja inwestycji i rozpoczęcie dostawy ciepła do obiektu. 
 • brak jest możliwości przyłączenia - otrzymasz pisemną informację o odmowie przyłączenia  węzła do sieci ciepłowniczej i wydania TWP, z podaniem przyczyny odmowy.

Uwaga:
Jeżeli chcesz uzyskać WTP węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum,

 • współpracującego z systemem węzłów  mieszkaniowych, wypełnij  „Wniosek WPm” TERAZ
 • a dla większej ilości węzłów - dodatkowo „Wniosek WPm - dział B” TERAZ

Postępowanie jest analogiczne, jak powyżej.

Krok 3. Umowa o przyłączenie

Podpisanie umowy o przyłączenie węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum to kolejny etap procesu przyłączania.

Na  tym etapie negocjujemy i  podpisujemy  umowę o przyłączenie. Ustalamy w niej:

 • wzajemne prawa i obowiązki związane z przyłączeniem węzła do sieci
 • zakres prac, który musimy wspólnie wykonać
 • dzielimy się zadaniami  do wykonania i sfinansowania
 • wskazujemy terminy i kolejność wykonania prac
 • określamy termin zawarcia Umowy, na podstawie której dostarczane będzie ciepło.

Te wszystkie precyzyjne ustalenia robione są po to, żeby dobrze zorganizować i sprawnie przeprowadzić cały proces przyłączenia węzła do sieci oraz by w oczekiwanym terminie rozpocząć dostarczanie ciepła.

Krok 4. Realizacja przyłączenia

Umowa o przyłączenie węzła do sieci ciepłowniczej jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych, wykonywanych i finansowanych zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.  Zazwyczaj zakres prac, jaki musi zostać wykonany, żeby przyłączyć węzeł do sieci ciepłowniczej, obejmuje budowę przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego.

Według obowiązującego prawa, Fortum zobowiązana jest do wykonania i sfinansowania przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego. Wykonanie i sfinansowanie pozostałego zakresu prac leży po stronie Klienta. Jeżeli w umowie o przyłączenie węzła do sieci ciepłowniczej umówiliśmy się na taki właśnie wariant,  wówczas bardziej szczegółowy podział obowiązków zazwyczaj wygląda tak:

Po stronie Fortum:

 • dokumentacja  projektowa  przyłącza ciepłowniczego oraz uzyskanie  decyzji i pozwoleń wymaganych przez prawo,
 • budowa przyłącza na podstawie ww. dokumentacji,
 • dokumentacja projektowa węzła cieplnego,
 • budowa węzła cieplnego na podstawie ww. dokumentacji,
 • zakup i montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz regulatora przepływu.

Po stronie Klienta:

 • dokumentacja projektowa wewnętrznej instalacji odbiorczej,
 • budowa  wewnętrznej instalacji  odbiorczej na podstawie ww. dokumentacji.

Czym kończy sie etap realizacji przyłączenia:

Etap realizacji kończy się zebraniem dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej i odbiorowej.
W końcowej fazie tego etapu wspólnie podpisujemy Umowę na podstawie, której dostarczane będzie ciepło.