Najważniejsze informacje o ustawie o cenach energii

Aktualizacja na dzień 09.09.2019:

Mając na uwadze Art. 6 ust. 1 Ustawy informujemy, że Państwa umowa dotycząca energii elektrycznej zawarta z Fortum została dostosowana w zakresie ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz stawki opłaty, do przepisów prawnych określonych w Ustawie oraz w Rozporządzeniu. W październiku będą Państwo otrzymywać stosowne korekty faktur obejmujących okres rozliczeniowe z 2019 roku.

 

Gospodarstwa domowe

Ustawa mówi o tym, że ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na 2019 rok dostosujemy do tych, które obowiązywały 30 czerwca 2018 roku. 
Jeżeli 30 czerwca 2018 roku byłeś naszym Klientem, nie musisz podejmować żadnych działań

Dla pozostałych Klientów (innych niż gospodarstwa domowe):
- w okresie od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 roku ceny energii dostosujemy do cen, które obowiązywały 30 czerwca 2018 roku;
- ceny i stawki opłat za drugie półrocze 2019 roku dostosujemy Klientom, którzy spełnili przesłanki określone w Ustawie i Rozporządzeniu, tj. należą do grup odbiorców, których wskazuje art. 5 ust. 1a pkt 2-5 Ustawy oraz do dnia 13 sierpnia 2019 złożyli oświadczenie odbiorcy końcowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ustawy.

Co mam zrobić, jeżeli 30 czerwca 2018 roku nie byłem jeszcze Waszym Klientem?
Jeżeli 30 czerwca 2018 roku nie byłeś naszym Klientem, otrzymasz od nas listowne wezwanie z prośbą o przesłanie nam faktur lub duplikatów faktur za energię elektryczną od poprzedniego sprzedawcy za okres, który obejmuje 30 czerwca 2018 roku. W sytuacji jeżeli nie posiadasz takiej faktury, możesz wystąpić do poprzedniego sprzedawcy energii o wystawienie jej duplikatu, a sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Ci jej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Konieczne jest dostarczenie nam wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od daty otrzymania tego wezwania. 

Jeżeli jesteś Klientem kupującym energię elektryczną w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, prosimy Cię, żebyś przesłał: 
-  dokumenty albo ich odpisy opatrzone datą, poświadczone za zgodność z oryginalnymi dokumentami, zawierające ceny i stawki opłat za energię elektryczną, które obowiązywały 30 czerwca 2018 roku;
- poświadczone przez odbiorcę końcowego zestawienie punktów poboru energii elektrycznej oraz odpowiednio cen i stawek opłat za energię elektryczną, które obowiązywały w tym dniu.  

Co się stanie, gdy dostarczę Wam fakturę lub jej duplikat? 
Po otrzymaniu w terminie Twojej faktury lub jej duplikatu, zastosujemy ceny lub stawki opłat za energię elektryczną, które miałeś 30 czerwca 2018 roku u ówczesnego sprzedawcy zgodnie z Rozporządzeniem.

Jaką dokładnie fakturę Wam przesłać?

Pamiętaj, aby zweryfikować okres rozliczeniowy, a nie datę wystawienia faktury. Faktura powinna zostać wystawiona za sprzedaż w okresie uwzględniającym 30 czerwca 2018.

Co się stanie, gdy nie dostarczę Wam faktury lub jej duplikatu?
Jeżeli nie przyślesz nam dokumentów w terminie, będziemy Cię rozliczać za sprzedaż energii elektrycznej według cen ustalonych zgodnie z obowiązującą Ustawą.

Jak dostarczyć wymagane dokumenty?

  • pocztą tradycyjną na adres:

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Marynarki Polskiej 197

80-868 Gdańsk

  • pocztą elektroniczną na adres:

infopolska [małpa] fortum [kropka] com () – Klienci indywidualni;

vip [kropka] poland [małpa] fortum [kropka] com – Klienci biznesowi.