Zgłoś nieprawidłowości

Prowadzimy interesy odpowiedzialnie. Promujemy kulturę otwartości w ramach Fortum Open Leadership. Dzięki niej wszyscy czujemy się swobodnie, zadając pytania i wyrażając jakiekolwiek wątpliwości związane z naszym Kodeksem etycznym.

Przekazując nam swoje obawy dotyczące zachowania niezgodnego z Kodeksem postępowania, pomagasz podjąć działania i poprawić sytuację. Dlatego jeśli masz pytania lub wątpliwości, czy naruszono Kodeks etyczny, skontaktuj się ze swoim przełożonym, działem personalnym, grupą Compliance lub kierownictwem firmy.

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane zgodnie z ustalonym procesem. Nie powodują negatywnych konsekwencji związanych z pracą. Zapewniamy poufność i nie podejmujemy działań dyscyplinarnych wobec osoby oskarżonej o niewłaściwe postępowanie lub niezgodność do czasu zakończenia procesu dochodzeniowego. Ci, którzy naruszą Kodeks etyczny, będą podlegać odpowiednim działaniom dyscyplinarnym.

Zapraszamy wszystkich pracowników i inne zainteresowane strony do zgłaszania wątpliwości i - w razie potrzeby - anonimowego składania zgłoszeń za pomocą narzędzia SpeakUp. Za każdym razem dążymy do poprawy standardów naszej firmy w zakresie prowadzenia działalności w sposób właściwy i odpowiedzialny. Procedura SpeakUp zawiera wskazówki dotyczące zgłaszania wątpliwości.

Informacje o SpeakUp®

• System SpeakUp® jest dostępny w ponad 70 językach i ponad 200 krajach.

• Raport może zostać złożony przez użytkownika za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Telefon i aplikacja internetowa SpeakUp działają dokładnie tak samo.

• Prywatność i bezpieczeństwo są chronione - infrastruktura znajduje się w Holandii. Ochrona danych i bezpieczeństwo IT są priorytetami.

• Udostępniona jest bezpłatna linia SpeakUp i usługi internetowe przypisane do danego kraju.

- SpeakUp dla osób trzecich

- Polityka SpeakUp

• Fortum uznaje niewłaściwe wykorzystanie któregokolwiek z tych kanałów za niedopuszczalne.

 

Jakie problemy możesz zgłosić?

Jeśli uważasz, że jakakolwiek sprawa jest niezgodna z wartościami naszej firmy lub Kodeksem etyczny Fortum, możesz zgłosić swoje obawy i podać uzasadnienie. Jeżeli masz pytania lub problemy związane z warunkami zatrudnienia lub oceną wyników pracy lub masz osobistą skargę, możesz skontaktować się z lokalnym działem personalnym, w celu omówienia sposobów zgłoszenia problemu.

Problemy zgłaszane poprzez narzędzie SpeakUp mogą dotyczyć na przykład spraw dokumentacji i praktyk księgowych i finansowych, oszustw i nieprawidłowości finansowych, emisji papierów wartościowych (ten kanał zgłaszania jest również zgodny z fińską ustawą o rynkach papierów wartościowych, rozdział 12, sekcja 3, niezależny kanał zgłaszania zgłoszeń podejrzane naruszenia zasad i przepisów dotyczących rynków finansowych), konflikty interesów i działania niezgodne z prawem, w tym łapówki.