Podsumowanie warunków umowy Fortum Med - wariant Rodzina

Sprzedawca: Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

NIP: 781-186-16-10, REGON 301677244, KRS 0000378299,

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiotem Twojej umowy będzie

Zapewnienie świadczenia usług medycznych przez LUX MED

Czas trwania umowy

12 miesięcy od Daty uzyskania uprawnień

Rozpoczęcie świadczenia usług medycznych przez LUX MED ("Data uzyskania uprawnień") nastąpi od 1. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nastąpiło zawarcie umowy, chyba że zawarcie umowy nastąpi później niż na 4 dni przed zakończeniem danego miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku, Datą uzyskania uprawnień będzie 1. dzień drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nastąpiło zawarcie umowy.

W przypadku rozwiązania Umowy wskutek jej wypowiedzenia przez Klienta przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Klient będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Fortum kary umownej w wysokości 50% wartości miesięcznej Opłaty za zakupiony Pakiet Medyczny za każdy miesiąc, który pozostał do końca okresu wskazanego powyżej.

Pakiety

  • Pakiet Rodzinny - 150 złotych miesięcznie

Termin płatności

Termin płatności każdorazowo znajdziesz na e-fakturze, wysyłanej na wskazany adres e-mail. Płatności w cyklu miesięcznym.

Zakres usług

Pakiet Rodzinny

Standardy dostępności

Standardy dostępności znajdziesz pod adresem: fortum.pl/standardy-dostepnosci-lux-med

Możesz składać zgłoszenia lub reklamacje w formie pisemnej na adres: ul. Postępu 21C Warszawa 02-676 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: [email protected] albo telefonicznie pod nr telefonu 22 33 22 888.

Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zwarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu jesteś zobowiązany /-a złożyć Fortum stosowne oświadczenie. Możesz także skorzystać z wzoru "Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy".

Przeczytaj umowę

Pełną treść umowy znajdziesz klikając powyżej lub pod adresem: fortum.pl/umowa-fortum-med-wariant-rodzina

 

Wypełnij formularz, by zawrzeć umowę

W związku z podaniem danych osobowych: Administratorem moich danych osobowych jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (dane w stopce umowy), oraz LUX MED. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją.

Dodaj osoby

Dane osoby
Pokrewieństwo
Dane 2 osoby
Pokrewieństwo
Dane 3 osoby
Pokrewieństwo
Dane 4 osoba
Pokrewieństwo
Dane 5 osoba
Pokrewieństwo

Zgody

Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przesyłała mi informacje handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.
Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przekazywała mi oferty marketingowe przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.