Podsumowanie warunków umowy - Gaz przez Internet W-4

Sprzedawca

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

NIP: 781-186-16-10, KRS 0000378299

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiotem Twojej umowy będzie

Kompleksowa umowa sprzedaży gazu w taryfie W-4.

Czas trwania umowy

Zawierasz umowę na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Cena za sprzedaż gazu

  • przez pierwsze 12 miesięcy sprzedaży: 9,902 gr/kWh brutto;

  • od 13 miesiąca: zgodnie z aktualną na dzień dostawy Taryfą dla gazu ziemnego Sprzedawcy, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Aktualna Taryfa Sprzedawcy dostępna tutaj.

Stawki opłat za dystrybucję gazu będą zgodne z taryfą właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wyciąg z aktualnej taryfy OSD znajduje się poniżej, pod linkiem „Przeczytaj umowę”. Wyciąg z taryfy OSD jest też dostępny do wglądu tutaj.

Płatności

Płatności wynikające z umowy będziesz zobowiązany regulować w terminie płatności określonym na fakturze lub harmonogramie, przy czym termin płatności nie może być krótszy niż 10 dni od doręczenia Ci tej faktury lub tego harmonogramu.

Jeśli jesteś Klientem:

- którego okres rozliczeniowy w OSD wynosi 6 lub 12 miesięcy otrzymasz harmonogram płatności, a następnie rozliczenie rzeczywiste;

- którego odczyty otrzymamy częściej, np. co 1 lub co 2 miesiące, wystawimy faktury rzeczywiste, tzn. za faktycznie zużyty gaz. 

Twoją reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni. Możesz również skierować skargę do Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki elektronicznie przez stronę: https://koordynator.ure.gov.pl/ lub pisemnie na adres: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Wnioski i reklamacje możesz składać e-mailem na adres: infopolska@fortum.com, telefonicznie na nr tel.: 122 100 000, elektronicznie za pośrednictwem e-BOK lub pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany powyżej.

Więcej o swoich prawach dowiesz się w Zbiorze Praw Konsumenta Paliw Gazowych dostępnym na stronie internetowej Fortum. Doręczymy Ci go także razem z potwierdzeniem zawarcia umowy.

 

Fortum Stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej Towarzystwa Obrotu Energią - dostępny na stronie: http://toe.pl/pl/standardy-umow/dobre-praktyki.

Pełną treść umowy znajdziesz klikając w poniższy przycisk

Przeczytaj umowę

 

Wypełnij formularz, by zawrzeć umowę

Dane osobowe

Wskazany adres e-mail będzie jednocześnie adresem do e-faktury i będzie to jedyna forma wysyłki faktur.
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Administratorem moich danych osobowych jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) oraz OSD wskazany podczas wypełniania formularza. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratorów opisanych w Polityce Prywatności. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Fortum. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją.
Czy podane wyżej dane są tożsame z danymi na fakturze od dotychczasowego sprzedawcy gazu?

Umowa i faktura

Data obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą gazu.
Załącz fakturę - skan lub zdjęcie każdej strony.
Załącz pliki*

Limit 15 MB.
Dozwolone pliki: jpg png pdf

Zgody i pełnomocnictwo

Podsumowanie warunków umowy wyślemy na Twój adres mailowy wraz z pozostałymi dokumentami.

Do zawarcia umowy pozostały jeszcze niezbędne zgody i upoważnienia Fortum do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy. Zrobimy to kompleksowo za Ciebie i poinformujemy o statusie sprawy.

Upoważniam Fortum do zgłoszenia zmiany sprzedawcy u OSD oraz rozwiązania mojej obecnej umowy na gaz w zakresie szczegółowo określonym w Załączniku nr 3 do umowy - Pełnomocnictwo. Rozpoczęcie sprzedaży gazu wymaga udzielenia Fortum pełnomocnictwa zgodnie z treścią załącznika nr 3 do umowy dostępnego w linku: „Przeczytaj umowę”. Dzięki temu szybko i sprawnie Fortum stanie się Twoim sprzedawcą gazu.
Upoważniamy Fortum do zgłoszenia zmiany sprzedawcy u OSD oraz rozwiązania naszej obecnej umowy na prąd w zakresie szczegółowo określonym w Załączniku nr 3 do umowy - Pełnomocnictwo. Rozpoczęcie sprzedaży gazu wymaga udzielenia Fortum pełnomocnictwa zgodnie z treścią załącznika nr 3 do umowy dostępnego w linku: „Przeczytaj umowę”. Dzięki temu szybko i sprawnie Fortum stanie się Twoim sprzedawcą gazu.
Upoważniam Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w moim imieniu i na moją rzecz umowy kompleksowej sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym ujętym na liście publikowanej przez OSD na swojej stronie internetowej. Szczegółowa treść tego pełnomocnictwa zawarta jest w Załączniku „Pełnomocnictwo odbiorcy w gospodarstwie domowym do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej” do Umowy. Treść pełnomocnictwa znajduje się pod linkiem „Przeczytaj umowę”. Treść klauzul informacyjnych każdego OSD znajduje się tutaj.
Upoważniamy Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w naszym imieniu i na naszą rzecz umowy kompleksowej sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym ujętym na liście publikowanej przez OSD na swojej stronie internetowej. Szczegółowa treść tego pełnomocnictwa zawarta jest w Załączniku „Pełnomocnictwo odbiorcy w gospodarstwie domowym do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej” do Umowy. Treść pełnomocnictwa znajduje się pod linkiem „Przeczytaj umowę”. Treść klauzul informacyjnych każdego OSD znajduje się tutaj.
Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przekazywała mi oferty marketingowe przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody
Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przesyłała mi informacje handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody

Pamiętaj, że masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu jesteś zobowiązany/-a złożyć Fortum stosowne oświadczenie. Możesz skorzystać ze wzoru "Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy", a także ze wzoru odstąpienia z załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)”.

Podpisz umowę klikając przycisk "Zawieram umowę z obowiązkiem płatności".

* pole wymagane

© 2020 Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wysokość kapitału zakładowego: 69 748 036 PLN – wpłacony w całości.