Podsumowanie warunków umowy - iNieMaTańsi W-1

Sprzedawca

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

NIP: 781-186-16-10, KRS 0000378299

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiotem Twojej umowy będzie

Kompleksowa umowa sprzedaży gazu w taryfie W-1.

Czas trwania umowy

Zawierasz umowę na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Cena za sprzedaż gazu

Przez pierwsze 12 miesięcy sprzedaży: 5,500 gr/kWh brutto.

Stawki opłat za dystrybucję energii elektrycznej będą zgodne z taryfą właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Wyciąg z aktualnej taryfy OSD znajduje się poniżej, pod linkiem „Przeczytaj umowę”. Wyciąg z taryfy OSD jest też dostępny do wglądu TUTAJ.

Płatności

Płatności wynikające z umowy będziesz zobowiązany regulować w terminie płatności określonym na fakturze lub harmonogramie, przy czym termin płatności nie może być krótszy niż 10 dni od doręczenia Ci tej faktury lub tego harmonogramu.

Jeśli jesteś Klientem:

- którego okres rozliczeniowy w OSD wynosi 6 lub 12 miesięcy otrzymasz harmonogram płatności, a następnie rozliczenie rzeczywiste;

- którego odczyty otrzymamy częściej, np. co 1 lub co 2 miesiące, wystawimy faktury rzeczywiste, tzn. za faktycznie zużyty gaz. 

Twoją reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni. Możesz również skierować skargę do Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki elektronicznie przez stronę: https://koordynator.ure.gov.pl/ lub pisemnie na adres: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Wnioski i reklamacje możesz składać e-mailem na adres: infopolska@fortum.com, telefonicznie na nr tel.: 122 100 000, elektronicznie za pośrednictwem e-BOK lub pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany powyżej.

Więcej o swoich prawach dowiesz się w Zbiorze Praw Konsumenta Paliw Gazowych dostępnym na stronie internetowej Fortum. Doręczymy Ci go także razem z potwierdzeniem zawarcia umowy.

 

Fortum Stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej Towarzystwa Obrotu Energią - dostępny na stronie: http://toe.pl/pl/standardy-umow/dobre-praktyki.

Pełną treść umowy znajdziesz klikając w poniższy przycisk

Przeczytaj umowę

 

Wypełnij formularz, by zawrzeć umowę

© 2020 Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wysokość kapitału zakładowego: 69 748 036 PLN – wpłacony w całości.