Podsumowanie warunków umowy - Prosty Produkt G11

Sprzedawca

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

NIP: 781-186-16-10, KRS 0000378299

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiotem Twojej umowy będzie

Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej w taryfie G11.

Czas trwania umowy

Zawierasz umowę na 12 miesięcy, liczonych od momentu rozpoczęcia sprzedaży. Po tym czasie umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Minimalny okres trwania Twojej umowy

12 miesięcy od daty rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez Fortum.

Cena za sprzedaż energii

  • w okresie promocji (tj. przez pierwsze 12 miesięcy sprzedaży): 0,3432 zł/kWh brutto,

  • po zakończeniu okresu promocji (tj. od 13 miesiąca sprzedaży): 0,3924 zł/kWh brutto.

Stawki opłat za dystrybucję energii elektrycznej będą zgodne z taryfą właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Wyciąg z aktualnej taryfy OSD znajduje się poniżej, pod linkiem „Przeczytaj umowę”. Wyciąg z taryfy OSD jest też dostępny do wglądu na stronie: https://fortum.pl/cennik-osd

Opłata handlowa

4,99 zł brutto/miesięcznie

Płatności

Płatności z umowy będziesz zobowiązany regulować co miesiąc, w terminie płatności określonym na fakturze lub harmonogramie, przy czym termin płatności nie może być krótszy niż 10 dni od doręczenia Ci tej faktury lub tego harmonogramu.

Twoją reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni. Możesz również skierować skargę do Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki elektronicznie przez stronę: https://koordynator.ure.gov.pl/ lub pisemnie na adres: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Więcej o swoich prawach dowiesz się w Zbiorze Praw Konsumenta Energii Elektrycznej dostępnym w linku: „Przeczytaj umowę” oraz na stronie internetowej Fortum. Doręczymy Ci go także razem z potwierdzeniem zawarcia umowy.

 

Fortum Stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej Towarzystwa Obrotu Energią - dostępny na stronie: http://toe.pl/pl/standardy-umow/dobre-praktyki.

Pełną treść umowy znajdziesz klikając w poniższy przycisk

Przeczytaj umowę

 

Wypełnij formularz, by zawrzeć umowę

  • 1 Bieżący: Dane osobowe
  • 2 Adres zamieszkania
  • 3 Faktura
  • 4 Dane PPE
  • 5 Podsumowanie
  • 6 Complete
Wskazany adres e-mail będzie jednocześnie adresem do e-faktury i będzie to jedyna forma wysyłki faktur.
Czy podane wyżej dane są tożsame z danymi na fakturze od dotychczasowego sprzedawcy energii?
Administratorem moich danych osobowych jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk). Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratorów opisanych w Polityce Prywatności. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Fortum. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją.
Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przekazywała mi oferty marketingowe przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody
Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przesyłała mi informacje handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody

* pole wymagane

© 2020 Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wysokość kapitału zakładowego: 69 748 036 PLN – wpłacony w całości.