Świadectwa charak­te­ry­styki energe­tycznej
Świadectwa charak­te­ry­styki energe­tycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Do kogo należy się zwrócić w pierwszej kolejności o dane potrzebne do sporządzenia świadectwa?

  • Jeżeli jesteś mieszkańcem lub projektantem – skontaktuj się z właścicielem, spółdzielnią mieszkaniową, zarządcą budynku lub administratorem nieruchomości do którego ciepło jest dostarczane na podstawie umowy zawartej z Fortum.
  • Jeżeli jesteś zarządcą lub właścicielem nieruchomości - większość danych znajdziesz na fakturze zarówno tej papierowej jak i ekofakturze w eBOK. Jeżeli posiadasz usługę Fortum Monitoring potrzebne dane możesz pozyskać z raportu.

Potrzebujesz danych urządzeń które są zainstalowane w węźle?

W tym celu udostępnimy Ci węzeł. Zlecenie usługi na udostępnienie węzła należy dokonać przez Centrum Obsługi Klienta pod nr 993 lub wypełniając formularz zlecenia usługi na stronie https://formularz.fortum.pl/zlec-usluge
 

Podstawą udzielenia informacji jest umowa. Jeżeli osoba, która zgłosi się do Fortum nie jest stroną umowy musi posiadać pełnomocnictwo. Kontakt w tej sprawie powinien odbywać się przez opiekunów Klienta.

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. nie ma obowiązku obliczania współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych Wi. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku braku takich danych należy przyjąć do obliczeń wartości Wi z tabeli nr 1. Wobec tego dla systemu ciepłowniczego Wrocławia, Częstochowy i Płocka należy przyjmować współczynnik Wi w wysokości 0,8 (ciepło sieciowe z kogeneracji).

Dla Wrocławia i Płocka wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej Wpc powinni podawać wytwórcy ciepła w systemie (Wrocław Kogeneracja SA i Płock PKN Orlen).

Dla Częstochowy i Silesii współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wyniósł 0,344 za rok 2022, a procentowy udział ciepła wytworzonego z OZE to 26,2% za rok 2022.