komunikat prasowy

Fortum: założenia strategii budowy Unii Energetycznej to dobry kierunek integracji rynku energii

19 Marzec 2015, 00:00

Wśród głównych postanowień Komisji Europejskiej dotyczących integracji rynku energii krajów członkowskich, opublikowanych 25 lutego b.r., zdaniem Fortum, na szczególną uwagę zasługują trzy zagadnienia: budowa wewnętrznego rynku energii, ambitny cel  redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% oraz propozycja utworzenia rezerwy stabilizacyjnej (MSR).

Unia energetyczna powinna być postrzegana jako początek stopniowego procesu łączenia polityki energetycznej 28 krajów, który w rezultacie zaowocuje wypracowaniem jednej wspólnej europejskiej polityki w tym zakresie, wspieranej przez podmioty organizacyjne na poziomie Unii Europejskiej - Komisję UE, Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) i Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSO-E /G).

Wewnętrzny rynek energii

W opinii Fortum, utworzenie wewnętrznego rynku energii, sprawnie funkcjonującego i prawidłowo zintegrowanego, byłoby w stanie zapewnić konkurencyjność europejskiej energetyce, a także stymulować wzrost bezpieczeństwa dostaw energii, na czym skorzystaliby i odbiorcy przemysłowi i indywidualni.

Redukcja emisji o 40%

Protokół Paryski (Paris Protocol Communication) przedstawiający wizję globalnego porozumienia w sprawie ocieplenia klimatu to istotny element międzynarodowych przygotowań do grudniowego szczytu klimatycznego COP21 w Paryżu. Unia Europejska postrzega redukcję emisji o co najmniej 40% jako podstawę działań, ale jest także otwarta na wspieranie swoimi organami działań krajowych. Takie posunięcie może zadziałać mobilizująco, a także przyczynić się do wypracowania bardziej globalnego systemu ustalania cen węgla. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na zobowiązanie UE dotyczące przedstawienia do połowy 2015 roku propozycji legislacyjnych, dotyczących wdrożenia polityki ramowej w zakresie energii i klimatu w perspektywie do 2030. Propozycje te powinny uwzględniać szczególnie reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

Rezerwa stabilizacyjna (MSR – Market Stability Reserve)

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rezerwy stabilizacyjnej (MSR) ma na celu stworzenie w ramach systemu ETS mechanizmu, który zlikwiduje istniejącą nadwyżkę uprawnień na rynku i doprowadzi do równowagi między popytem a podażą. Projekt rezerwy stabilizacyjnej był w ostatnim czasie przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego. W wyniku głosowania przeprowadzonego w Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Praw Konsumentów (ENVI) w połowie lutego b.r. zaakceptowano poprawki zakładające wcześniejsze wdrożenie MSR. Proces ten zakłada wchłonięcie uprawnień z backloadingu bezpośrednio do rezerwy stabilizacyjnej przy równoczesnym zaostrzeniu mechanizmu jej działania. Takie rozwiązanie, zdaniem Fortum, to bardzo dobre posunięcie, które zapewni właściwą ochronę konkurencyjności przemysłu. Ponadto, rezerwa stabilizacyjna (MSR) w połączeniu z reformą systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) pomogą odbudować zaufanie do rynku węgla oraz dadzą mandat do planowania inwestycji niskoemisyjnych.