Polityka Prywatności Kandydaci do Pracy

Administrator danych

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych są następujące spółki Fortum w Polsce, w zależności od tego, która prowadzi dany proces rekrutacji:

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław; KRS: 0000033402 lub Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą przy ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk; KRS: 0000378299 lub  Fortum Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa; KRS: 0000458944 lub Fortum Customer Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa; KRS: 0000450024 lub AMB ENERGIA Sprzedaż Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A; KRS 0000374158 lub Fortum Markets Polska S.A., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Heweliusza 9; KRS 0000235405

W jaki sposób Fortum przetwarza Twoje dane osobowe?

W jaki sposób Fortum przetwarza Twoje dane osobowe?

Z Twoich danych osobowych korzystamy w różnych celach. Wspólnym mianownikiem dla przetwarzania wszystkich danych osobowych jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń oraz zgodność z przepisami prawa dotyczącego ochrony danych.

Jakie rodzaje danych gromadzi Fortum?

Fortum zbiera i przetwarza dane osobowe różnych kategorii, w tym:

 • dane kontaktowe np. adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail;

 • dane personalne np. dane dotyczące oceny kandydata, dane z CV i listów motywacyjnych, dane dotyczące przebiegu kariery zawodowej;

 • dane identyfikacyjne np. imię i nazwisko, data urodzenia;

 • dane medyczne i zdrowotne np. informacje o zdolności do pracy;

 • dane dotyczące zachowań np. informacje na temat używania naszych aplikacji, dane logowania.

Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, pochodzą z różnych źródeł:

 • informacje dostarczone przez Ciebie podczas aplikowania o pracę oraz informacje uzyskane od Ciebie w ramach procesu rekrutacji;

 • w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę możemy zbierać informacje z innych źródeł, takich jak organy publiczne, podmioty służby zdrowia, organy podatkowe lub  firmy prowadzące programy emerytalne – jeśli jest to dozwolone przepisami prawa.

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe tylko w celu realizacji ściśle określonych celów. Celami tymi są:

 • Rekrutacja i wdrażanie nowych pracowników

Zarządzanie profesjonalnym procesem rekrutacji i wdrażanie nowych pracowników wymaga Twoich danych osobowych. W procesie rekrutacji zapoznajemy się z udostępnionymi przez Ciebie danymi osobowymi (zawartymi w CV, listach motywacyjnych i referencjach) oraz dokonujemy oceny i wyboru kandydatów. Ponadto zbieramy dane dotyczące zdolności do pracy, historii zatrudnienia oraz opinie od byłych pracodawców. Przeprowadzamy weryfikację przydatności pracownika do pracy przed zatrudnieniem oraz wymagamy wstępnych badań lekarskich.

 • Zarządzanie informacjami o pracownikach

Zbieramy dane osobowe w celu zawierania umów z pracownikami oraz zarządzania tymi umowami. Zarządzamy także informacjami na temat naszych pracowników w ramach wykonywania obowiązków pracodawcy.

W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o różne podstawy prawne, w tym:

 • Twoją zgodę. Jeśli zgoda stanowi dla nas podstawę prawną do przetwarzania danych, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie;

 • stosowną umowę zawartą między Tobą a Fortum oraz obowiązek przestrzegania przez nas zobowiązań zawartych w takiej umowie;

 • konieczność przestrzegania przez nas przepisów prawa (na przykład prawo nakazuje nam przechowywać pewne dane przez określony czas);

 • realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym:

 • przesyłanie danych osobowych w ramach grupy Fortum do wewnętrznych celów administracyjnych, zapewnienia odporności sieci i naszych systemów informatycznych na przypadkowe zdarzenia albo niezgodne z prawem lub nieprzyjazne działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa związanych z nimi usług oferowanych lub udostępnianych poprzez te sieci i systemy;

 • planowanie procesu rekrutacyjnego i przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych.

Czy Fortum przetwarzana dane dla potrzeb zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Ani w ramach procesu rekrutacyjnego, ani zatrudnienia nie podejmujemy żadnych dotyczących Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Fortum ogranicza okres przechowania danych osobowych do minimum. Zgodnie z tym Fortum przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie z takim zakresie i tak długo, jak jest to konieczne dla celu ich przetwarzania; dla potrzeb rekrutacji lub przyszłych rekrutacji – zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Ciebie.

Okresy przechowywania danych mogą się różnić w zależności od kategorii danych. Fortum określa i regularnie weryfikuje okresy przechowywania określonego rodzaju danych w odniesieniu do zawartych w nich danych osobowych. Gdy tylko dane osobowe przestają być niezbędne, Fortum usuwa je lub czyni anonimowymi w możliwie jak najszybszym czasie.

Kto przetwarza dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim, za wyjątkiem osób upoważnionych przez nas - naszych pracowników i współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, spółek z grupy Fortum i zaufanych podmiotów współpracujących z nami, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki jako pracodawca, w szczególności: firm, rekrutacyjnych i headhunterskich, firm przeprowadzających oceny personelu, firm z branży ochrony zdrowia, firm świadczących usługi kadrowo-płacowe, firm prowadzących programy emerytalne.

Podmioty te przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie prywatności.

Dane nigdy nie są dostępne dla wszystkich pracowników, lecz wyłącznie dla ograniczonej liczby osób upoważnionych.

Gdy strona trzecia przetwarza dane w naszym imieniu, proces ten zawsze odbywa się na mocy umowy, która gwarantuje, że przetwarzanie danych przebiega w sposób bezpieczny i zgodnie z przepisami prawa o ochronie prywatności oraz zgodnie z najlepszymi praktykami przetwarzania danych.

Dane osobowe możemy dodatkowo ujawnić organom administracji publicznej lub organom wymiaru sprawiedliwości, jeśli będziemy podlegać takiemu wymogowi na podstawie przepisów prawa.

Czy Fortum przekazuje dane osobowe do innych państw?

Zasadniczo Fortum nie przekazuje danych osobowych poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeśli jednak dane osobowe są przekazywane poza UE lub EOG, jest to dokonywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności na podstawie  decyzji Komisji Europejskiej lub z wykorzystaniem innych narzędzi odpowiednio zabezpieczających dane, takich jak: wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez organ nadzorczy lub klauzule umowne dopuszczone przez organ nadzorczy.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe poprzez adresy IP, pliki cookies i podobne technologie?

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe poprzez adresy IP, pliki cookies?

Kiedy korzystasz z naszych usług lub odwiedzasz nasze strony internetowe, Fortum może gromadzić dane na Twój temat za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technik.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, których używamy do identyfikacji i zliczania przeglądarek i urządzeń używanych do odwiedzania naszych stron. Informacje te mogą być wykorzystywane przez nas lub strony trzecie do celów marketingowych.

Korzystanie z plików cookies zależy od odwiedzanych stron internetowych Fortum. Więcej informacji na temat plików cookies, których używamy w określonej witrynie można uzyskać, zapoznając się z konkretnymi danymi dotyczącymi plików cookies w tej witrynie.

Co do zasady pliki cookies:

 • umożliwiają zapamiętywanie Twoich odwiedzin na stronie internetowej oraz Twoich preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, rozmieszczenie treści);

 • umożliwiają korzystanie z kont użytkownika w naszych serwisach;

 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;

 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający Twoje zainteresowania czy miejsce zamieszkania;

 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki dotyczące odwiedzin naszych serwisów.

Możesz zablokować wykorzystanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej jednakże może to wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie naszych usług elektronicznych.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych osobowych?

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych osobowych?

 • Prawo dostępu – możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, co oznacza, że masz prawo potwierdzić, czy dane osobowe są w Fortum przetwarzane, a jeśli są, możesz otrzymać kopię tych danych i dalsze informacje o przetwarzaniu realizowanym przez Fortum.

 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo przenosić swoje dane osobowe, co oznacza, że w pewnych okolicznościach mogą one zostać przekazane Tobie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazane w tym formacie bezpośrednio innemu administratorowi. 

 • Prawo do sprostowania – masz prawo poprawiać i uzupełniać dane na swój temat, jeśli są nieprawidłowe lub nieaktualne.

 • Prawo do bycia zapomnianym – masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli:

 • dane nie są już potrzebne do celów, w których były przetwarzane;

 • wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie i w ten sposób pozbawiasz Fortum podstawy prawnej do przetwarzania danych,

 • Twoje dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, lub

 • przetwarzanie Twoich danych nie jest niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi lub do celów statystycznych czy archiwizacji.

 • Prawo do wycofania zgody – jeśli wyrazisz zgodę na określone przetwarzanie, zawsze możesz ją wycofać.

 • Prawo sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych – kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów Fortum lub strony trzeciej, masz prawo zgłosić sprzeciw co do przetwarzania danych na Twój temat. O ile Fortum nie przedstawi uzasadnionych powodów przetwarzania danych, nie będzie dłużej przetwarzać takich danych.

 • Prawo do sprzeciwu dla marketingu bezpośredniego – w każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniudanych osobowych dotyczących Ciebie w marketingu bezpośrednim. Twoje dane nie będą już dłużej przetwarzane w takich celach.

 • Prawo do ograniczenia  przetwarzania – masz prawo żądać od Fortum ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, m.in. w sytuacji, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub, gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

 • Prawo do żądania niepodleganiu zautomatyzowanej decyzji – jeśli podjęliśmy decyzję dotyczącą Ciebie całkowicie w oparciu o zautomatyzowany proces i decyzja ma konsekwencje prawne lub inny sposób dotyczy Ciebie, możesz zażądać zrewidowania takiej decyzji na zasadzie nowej i indywidualnej oceny. Ma to zastosowanie, jeśli nie możemy udowodnić, że zautomatyzowana decyzja jest niezbędna do zawarcia lub zrealizowania umowy między Tobą a nami.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Twoim zdaniem dane osobowe przetwarzamy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw, wyślij do nas zgłoszenie – dane znajdziesz na końcu Polityki prywatności.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Fortum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. O wszelkich aktualizacjach będziemy informować poprzez naszą stronę internetową.

Zmiany takie mogą być konieczne z uwagi na rozwój naszych usług lub, na przykład, zmiany w obowiązujących przepisach prawnych.

Kontakt

Pytania i uwagi odnośnie niniejszego oświadczenia o polityce prywatności są mile widziane i należy je kierować drogą e-mailową na adres RODO@fortum.com.

W przypadku Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.  dodatkową osobą do kontaktu jest Pani Irena Krysiak, e-mail irena.krysiak@fortum.com; adres korespondencyjny: 42-215 Częstochowa ul. Brzeźnicka 32/34.

W przypadku pozostałych spółek Fortum w Polsce osobą do kontaktu jest Pani Kinga Kaffka, e-mail kinga.kaffka@fortum.com; adres korespondencyjny:  80-890 Gdańsk, ul. Jana Heweliusza 9.