Polityka Prywatności - Kandydaci do Pracy

Administrator danych

Administrator danych
Chevron down

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy z lub kontakt z naszym rodo [małpa] fortum [kropka] com (zespołem odpowiedzialnym za ochronę prywatności).

Administratorem Twoich danych osobowych są następujące spółki Fortum w Polsce, w zależności od tego, która prowadzi dany proces rekrutacji:

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław;
KRS: 0000033402

lub

Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk;
KRS: 0000378299

lub

Fortum Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa; KRS: 0000458944.

Pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności należy kierować do specjalnego zespołu zajmującego się kwestiami polityki prywatności korzystając z formularza zgłoszeniowego lub listownie na adres Spółki prowadzącej rekrutację podany powyżej.

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można także skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Fortum poprzez kanały komunikacji wskazane powyżej.

W jaki sposób Fortum przetwarza Twoje dane osobowe?

Jakie dane przetwarza Fortum?
Chevron down

Fortum gromadzi i przetwarza różne rodzaje danych osobowych, między innymi:

 • Informacje o osobie: w tym dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres email, adres zamieszkania), dane demograficzne (np. płeć, wiek, język, obywatelstwo).
 • Informacje związane z rekrutacją: np. Twoja aplikacja i życiorys, informacje dotyczące rozmowy o pracę, referencje od poprzednich pracodawców oraz inne referencje od osób trzecich, informacje o kompetencjach, kwalifikacjach, umiejętnościach, o doświadczeniu zawodowym i wykształceniu. Podejmując kroki poprzedzające ewentualne zawarcie umowy o pracę, w zależności od stanowiska, o które się ubiegasz, i tam, gdzie jest to niezbędne do działań rekrutacyjnych, możemy również gromadzić wyniki niezbędnych badań lekarskich i testów umiejętności
 • Informacje umożliwiające identyfikację: takie jak imię i nazwisko, data urodzenia
 • Dane dotyczące aktywności online i dane identyfikujące – dane gromadzone przy pomocy ciasteczek (plików cookies) lub podobnej technologii dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym Twój adres IP, ID plików cookies i ID urządzenia mobilnego.
 • Informacje uwierzytelniające: nazwa użytkownika oraz hasło do portalu rekrutacyjnego oraz inne dane szczegółowe służące uwierzytelnianiu oraz zabezpieczeniu naszych usług, takie jak informacje o logowaniu i logi bezpieczeństwa.
W jaki sposób Fortum gromadzi informacje na Twój temat?
Chevron down

Przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe pochodzą z różnych źródeł:

 • Od Ciebie : kiedy zakładasz konto w naszym portalu rekrutacyjnym, składasz aplikację lub życiorys lub kontaktujesz się z nami w inny sposób.
 • Od osób trzecich: takich jak agencje rekrutacyjne, w przypadku danych dotyczących Twoich referencji poprzedni pracodawcy, podmioty wykonujące badania i testy medyczne.
 • Spółki Grupy Fortum: które dzielą się informacjami dla celów wymienionych poniżej w rozdziale 6.

Podanie danych jest konieczne, abyś mógł/mogła wziąć udział w procesie rekrutacyjnym.

Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Chevron down

Wykorzystujemy dane osobowe do z góry określonych celów w celu realizacji obowiązku prawnego i uzasadnionego interesu. Możemy także przetwarzać dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, poza wskazaniem na uzasadniony interes (zwłaszcza, gdy zgodnie z obowiązującym prawem potrzebna jest dodatkowa zgoda).

Dane osobowe wykorzystujemy przede wszystkim w następujących celach:

 • Rekrutacja i pozyskiwanie zasobów: Korzystamy z Twoich danych osobowych, na przykład, żeby się z Tobą kontaktować, przekazać informacje na temat statusu Twojej aplikacji lub uzyskać dodatkowe informacje. Korzystamy z nich także, aby umawiać i przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne i postępowanie oceniające kandydata, dokonywać ewaluacji, sprawdzać referencje, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami, dokonać wyboru kandydata, który zostanie przez nas zatrudniony. W tych celach dane są przetwarzane przez nas na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – w zakresie danych wynikających z art. 221 § 1 kp (tj. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne dane jeśli są one niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa). W zakresie pozostałych podanych przez Ciebie danych, są one przetwarzane w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę (art. 6 ust.1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Tworzenie dokumentacji pracownika: Jeżeli zostaniesz zatrudniony przez Fortum, dane osobowe przekazane w procesie ubiegania się o pracę mogą stać się częścią dokumentacji pracowniczej i być wykorzystywane do zarządzania Twoją karierą w Fortum. W tym celu dane będą przetwarzane nas na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)
 • Rozwój i analiza usług: Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do udoskonalania i rozwijania procesów rekrutacyjnych i innych związanych z tym usług oraz do przeprowadzania analiz, jako prawnie uzasadnione interesy Fortum będącego administratorem danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W miarę możliwości staramy się korzystać z danych pozbawionych elementów umożliwiających identyfikację osób.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa usług: Dane osobowe wykorzystuje się do zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego naszych usług, na przykład, poprzez przechowywanie logów dostępu i sporządzanie kopii zapasowych systemu, uwierzytelnianie użytkowników i zapobieganie atakom, jako prawnie uzasadnione interesy Fortum będącego administratorem danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Udział w przyszłych rekrutacjach: jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, dane osobowe będą mogły być wykorzystywane również na potrzeby przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. W tym celu będą przetwarzane w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę (art. 6 ust.1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Dochodzenie, obrona, ustalenie roszczeń: Twoje dane będą mogły być także przetwarzane w celu dochodzenia, ustalenia, obrony ewentualnych roszczeń mogących powstać w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym, jako prawnie uzasadnione interesy Fortum będącego administratorem danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 • Obowiązki prawne: Przetwarzamy dane osobowe w celu wypełniania obowiązków nałożonych przez prawo, na przykład przestrzegania przepisów dotyczących podatków i rachunkowości gdy zostaniesz zatrudniony przez Fortum.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Chevron down

Jeżeli będziemy korzystali ze zautomatyzowanego sposobu podejmowania decyzji, które wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają, będziemy informować o tym Ciebie z wyprzedzeniem. Jeżeli zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie jest przewidziane przepisami prawa, nie jest konieczne dla realizacji lub zawarcia umowy z nami, poprosimy Ciebie o wyrażenie zgody.

Obecnie Fortum nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jak długo Fortum przechowuje dane osobowe?
Chevron down

Fortum usuwa dane osobowe lub pozbawia je elementów pozwalających na identyfikację osoby, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone. Jeżeli zostaniesz zatrudniony przez Fortum, Twoje dane osobowe mogą stać się częścią dokumentacji pracowniczej. Dane mogą być także przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby udziału w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia tych rekrutacji nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy. Aby uzyskać informacje o tym, jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe prosimy o kontakt z rodo [małpa] fortum [kropka] com (zespołem odpowiedzialnym za ochronę prywatności).

Kto może mieć dostęp do Twoich danych osobowych?
Chevron down

W stosownych przypadkach, możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • Spółki grupy Fortum – Spółki z naszej grupy mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach określonych w nieniejszej polityce kierując się uzasadnionym interesem w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 • Podwykonawcy – korzystamy z usług świadczonych przez podwykonawców. Mogą oni mieć dostęp do Twoich danych osobowych i mogą je przetwarzać w naszym imieniu, nie wolno im jednak wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów niż tylko świadczenie uzgodnionych z nami usług. Zapewniamy przetwarzanie danych osobowych przez naszych podwykonawców zgodnie z niniejszym dokumentem poprzez odpowiednie postanowienia umowne. Typowi usługodawcy, którzy przetwarzają dane osobowe to na przykład agencje rekrutacyjne oraz podmioty świadczące usługi programistyczne i informatyczne, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi doradcze.
 • Strony trzecie – Fortum może przekazywać Twoje dane osobowe upoważnionym stronom trzecim, które przetwarzają dane osobowe dla Fortum w celach opisanych w niniejszym dokumencie. Mogą to być konsultanci ds. rekrutacji, podmioty dostarczające testy oraz inne podmioty wspomagające nas w znajdowaniu pracowników na wakujące stanowiska oraz ocenie kandydatów do pracy. Wspomniane upoważnione osoby trzecie nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych do żadnych innych celów. Wymagamy od nich działań zgodnych z niniejszym dokumentem oraz zastosowania odpowiednich środków w celu ochrony Twoich danych osobowych.
 • Fuzje i przejęcia – Jeżeli Fortum zdecyduje się zbyć, dokonać fuzji lub w inny sposób dokonać reorganizacji swojej działalności, taka sytuacja może wiązać się z ujawnieniem danych osobowych potencjalnym lub ostatecznym nabywcom i ich doradcom.
 • Organy władzy, postępowania prawne, przepisy prawa - Ujawniamy dane osobowe właściwym organom, takim jak policja, w zakresie wymaganym przez prawo. Możemy także ujawnić Twoje dane osobowe w związku z prowadzonym postępowaniem lub na żądanie organu na podstawie przepisów prawa lub nakazu sądu w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub administracyjnym oraz w innej sytuacji, w której wymaga tego lub zezwala na to obowiązujące prawo.
Czy Fortum przekazuje dane osobowe do innych państw?
Chevron down

Niektórzy nasi usługodawcy oraz niektóre spółki Grupy prowadzą działalność na skalę międzynarodową, co oznacza, że dane mogą czasem znaleźć się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kiedy dane osobowe są przekazywane poza obszar UE lub EOG, Fortum stosuje odpowiednie zabezpieczenia takie jak np. standardowe klauzule umowne przewidziane przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat transferu danych można uzyskać kontaktując się z rodo [małpa] fortum [kropka] com (zespołem odpowiedzialnym za ochronę prywatności).

W jaki sposób Fortum chroni dane osobowe?
Chevron down

Fortum stosuje odpowiednie zabezpieczenia natury organizacyjnej i technicznej, aby chronić Twoje dane przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Stosujemy model zarządzania cyberbezpieczeństwem, który określa role i obowiązki na poziomie Grupy, a nasze instrukcje zawierają szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z danymi osobowymi w Fortum. Dzięki prowadzeniu programów służących podnoszeniu świadomości, angażujemy pracowników Fortum w działania związane z ochroną prywatności i bezpieczeństwem. W przypadku zawierania umów z dostawcami zewnętrznymi w celu świadczenia usług, które mogą umożliwić im dostęp do danych osobowych, wymagamy od nich, na mocy umowy, wprowadzenia analogicznych środków bezpieczeństwa.

Pliki cookies

Pliki cookies
Chevron down

Kiedy korzystasz z naszych usług lub odwiedzasz nasze strony internetowe, Fortum może gromadzić dane o Twoich urządzeniach za pomocą plików cookies lub innych podobnych technologii stosowanych przez podmioty trzecie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znaleźć można w Polityce stosowania plików cookies.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych osobowych?

Jakie są Twoje prawa i jak z nich korzystać
Chevron down

Poniżej znajdziesz wykaz praw dotyczących Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Fortum.
W razie pytań dotyczących tych praw lub w sytuacji, gdy chcesz z nich skorzystać, prosimy o użycie formularza zgłoszeniowego lub kontakt z naszym rodo [małpa] fortum [kropka] com (zespołem odpowiedzialnym za ochronę prywatności). Niektóre z poniższych praw nie będą miały zastosowania np. w sytuacji, gdy danych nie można powiązać z Twoją osobą.

 • Prawo dostępu do danych osobowych – masz prawo do informacji o tym, że przetwarzamy Twoje dane (a także w jaki sposób) oraz do żądania kopii swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych – możesz żądać sprostowania informacji na swój temat, jeśli nie są one prawidłowe lub jeśli wymagają uaktualnienia.
 • Prawo do przenoszenia danych – możesz odebrać dane osobowe uprzednio nam przekazane lub poprosić o ich przekazanie innemu podmiotowi. Wybrany zestaw danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (lub na podstawie umowy) oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do usunięcia danych na Twoje żądanie usuniemy dane osobowe jeśli nie ma już uzasadnionej potrzeby ich przechowywania.
 • Prawo do wycofania zgody – jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, zawsze masz prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie. Przy tym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wynikającego z uzasadnionego interesu Fortum, jakim jest np. rozwój naszego procesu rekrutacji.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w pewnych okolicznościach masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych (np. jeżeli zakwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Fortum sprawdzić prawidłowość tych danych).

Zarządzanie plikami cookies - Jeśli chcesz zarządzać plikami cookie na naszych stronach internetowych, proszę skorzystać z działań wymienionych w Polityce stosowania plików cookies

Jak złożyć skargę - Jeżeli nie podejmiemy działań zgodnych z Twoim żądaniem, poinformujemy Cię o powodach takiej decyzji. Jeśli nie będziesz zadowolony z naszej odpowiedzi lub sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, prosimy o kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy. Możecie również skontaktować się z naszym rodo [małpa] fortum [kropka] com (zespołem odpowiedzialnym za ochronę prywatności).

Jeżeli nadal nie jesteś usatysfakcjonowany lub jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Chevron down

Fortum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Informacji o polityce prywatności. Ewentualne zmiany w tym dokumencie zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej lub zostaniesz o nich powiadomiony bezpośrednio.