Słownik pojęć

Znajdziesz tu wyjaśnienie wszystkich istotnych nazw i terminów.

Dystrybucja
Chevron down

Transport energii elektrycznej/paliw gazowych w celu jej dostarczenia do Odbiorcy.

Energia pobrana
Chevron down

Energię pobraną określa iloczyn natężenia prądu płynącego przez odbiornik przez czas jego pracy.

Energia zużyta
Chevron down

Energię zużytą określa iloczyn mocy urządzenia przez czas jego pracy.

Faktura rozliczeniowa
Chevron down

To dokument, który informuje Cię o tym, ile energii elektrycznej/paliw gazowych zużyłeś według wskazań licznika w ostatnim okresie rozliczeniowym.

Grupa Taryfowa
Chevron down

To zestaw cen i opłat związanych ze zużyciem energii elektrycznej/paliw gazowych oraz zasad ich naliczania. Przynależenie do odpowiedniej grupy taryfowej zależy od celu zużywanego prądu/gazu, osobowości prawnej, wielkości zużycia i wysokości pobieranej mocy.

Harmonogram płatności/Faktura szacunkowa
Chevron down

To dokument, który zawiera szacunkowe zużycie energii elektrycznej/paliw gazowych w ciągu kolejnego okresu rozliczeniowego.

Konsument
Chevron down

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i dokonująca zakupu energii elektrycznej/paliw gazowych na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą energetycznym, wyłącznie w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym na własne potrzeby.

Lokal przedsiębiorstwa
Chevron down

To miejsce prowadzenia działalności, będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe lub miejsce prowadzenia działalności, będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe.

Moc przyłączeniowa
Chevron down

To maksymalna moc czynna pobierana lub oddawana do sieci. Jest podawana w kW (jednostka mocy). Samodzielnie decydujesz o wartości mocy, w zależności od ilości odbiorników elektrycznych, z których planujesz korzystać. Wartość mocy przyłączeniowej wybierasz z tabeli umieszczonej na wniosku o wydanie warunków przyłączenia.

Moc umowna
Chevron down

Moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci, określona w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umowie sprzedaży energii elektrycznej albo umowie kompleksowej.

Nielegalny pobór gazu
Chevron down

Jest to bezumowny pobór gazu, który następuje automatycznie w chwili, gdy Umowa sprzedaży z Fortum zostanie rozwiązana, a Ty nie wybierzesz nowego Sprzedawcy paliwa gazowego. Przez pojęcie nielegalnego poboru paliwa gazowego rozumie się również pobieranie paliw gazowych z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w układ pomiarowy mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ten układ.

Odbiorca
Chevron down

To podmiot końcowy, czyli osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który dokonuje zakupu energii elektrycznej/paliw gazowych na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.

Odbiorca końcowy
Chevron down

Odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek.

Odbiorca wrażliwy
Chevron down

Klient, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, który jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży zawartej ze sprzedawcą i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej/paliw gazowych.

Odstąpienie od umowy
Chevron down

Jedna z form rezygnacji z umowy przysługująca wyłącznie Konsumentom w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, niewymagająca podawania przyczyny. Skorzystać z uprawnienia można w terminie 14 dni.

Okres rozliczeniowy
Chevron down

To powtarzalny przedział czasowy, zgodnie z którym następuje rozliczenie należności wynikających z korzystania z dostarczanej usługi w ramach umowy dystrybucyjnej, umowy kompleksowej lub umowy sprzedażowej.

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
Chevron down

To przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej/paliw gazowych, do którego sieci jest przyłączony Klient i z którym Fortum ma zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji w danym czasie i obszarze. Operator Sieci Dystrybucyjnej posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej/paliw gazowych, odpowiada za ruch sieciowy w elektroenergetycznym systemie dystrybucyjnym, jak również za jego bieżące i długookresowe zabezpieczenie oraz funkcjonowanie. Operator Systemu Dystrybucyjnego realizuje również niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, której zakres w danym obszarze określa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Odpowiada za awarie, naprawę liczników i sieci, odczytywanie wskazań licznika, konserwację, modernizację sieci, ciągłość dostaw prądu/gazu do mieszkania/lokalu.

Przedsiębiorca
Chevron down

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą i dokonujący zakupu energii elektrycznej/paliw gazowych na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą energetycznym, w celu jej zużycia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przedsiębiorstwo energetyczne
Chevron down

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej/paliw gazowych lub obrotu nimi.

Punkt Poboru Energii (w skrócie PPE)
Chevron down

To punkt (miejsce), do którego jest dostarczany prąd. Każdy PPE posiada unikalny numer identyfikacyjny nadany przez OSD.

Punkt Poboru Gazu (w skrócie PPG)
Chevron down

To punkt, do którego jest dostarczany gaz. Każdy PPG posiada indywidualny numer identyfikacyjny nadany przez OSD.

Rok gazowy
Chevron down

Jest to okres od godziny 6:00 dnia 1 października poprzedniego roku do godziny 6:00 dnia 1 października danego roku.

Rok umowny
Chevron down

Jest to okres od godziny 6:00 dnia 1 stycznia poprzedniego roku do godziny 6:00 dnia 1 stycznia danego roku.

Sprzedawca
Chevron down

To przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej/paliw gazowych.

Sprzedawca rezerwowy
Chevron down

To przypisany z urzędu Sprzedawca prądu w momencie, gdy po rozwiązaniu Umowy z Fortum nie dokonasz wyboru nowego sprzedawcy. Sprzedawca rezerwowy jest określony w umowie o świadczenie usług dystrybucji.

Standardowy profil zużycia
Chevron down

To stworzony i udostępniony przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby przez Klientów nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, umożliwiających ewidencję tych danych o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej zlokalizowanych na terenie działania danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
Chevron down

To zestaw cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania przygotowany przez OSD i wprowadzany w życie zgodnie z przepisami ustawy „Prawo energetyczne”.

Taryfa Sprzedawcy Fortum
Chevron down

To zestaw cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania przygotowany przez Fortum i wprowadzany w życie zgodnie z zasadami oznaczonymi w Ogólnych Warunkach Umowy oraz w Taryfie Sprzedawcy.

Umowa dystrybucyjna
Chevron down

To umowa zawarta między Tobą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, która określa szczegółowe zasady świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej/paliw gazowych.

Umowa kompleksowa
Chevron down

 

To umowa zawarta między Tobą a Fortum regulująca sprzedaż energii elektrycznej/paliw gazowych i świadczenia usług dystrybucji prądu/gazu przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Umowa sprzedaży
Chevron down

 

To umowa zawarta między Tobą a Fortum, której przedmiotem jest wyłącznie sprzedaż energii elektrycznej.

Umowa zawarta na odległość
Chevron down

To umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy.

Umowa zawarta poza lokalem sprzedawcy
Chevron down

 

To umowa z Konsumentem zawarta przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy.

Wypowiedzenie umowy
Chevron down

Jedna z form rezygnacji z usługi wymagająca złożenia listownie oświadczenia woli i zachowania okresu wypowiedzenia wskazanego w umowie. Z tego uprawnienia może skorzystać każdy Odbiorca w dowolnym momencie po zawarciu umowy.