JAK ZOSTAĆ KLIENTEM FORTUM?

Zapoznaj się z krokami, w których wyjaśniamy, jak dołączyć do grona zadowolonych klientów Fortum.

1 KROK: OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA

Wyślij Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia do sieci online > lub pobierz formularz (tutaj >) i wyślij go wraz z załącznikiem na adres e-mail: zapytaniaDS [małpa] fortum [kropka] com.
Możesz też złożyć komplet dokumentów w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.

2 KROK: UZYSKANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA (WTP)

Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi na Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci, złóż w najbliższym biurze obsługi Klienta, kompletny Wniosek o przyłączenie – WP, na podstawie którego zostaną określone warunki techniczne przyłączenia węzła do sieci ciepłowniczej WTP.

3 KROK: ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ (UP)

Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków technicznych przyłączenia i projektem umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego możesz złożyć Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie – UP.

4 KROK: REALIZACJA PRZYŁĄCZENIA

Podpisana obustronnie Umowa o przyłączenie UP stanowi podstawę do rozpoczęcia prac inwestycyjnych.

W umowie zostaną określone wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz harmonogram realizacji przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego do sieci.

5 KROK: ZAWARCIE UMOWY

W celu uruchomienia dostawy ciepła, na około miesiąc od planowanego terminu zakończenia inwestycji przyłączeniowej, złóż Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dostarczania ciepła lub o świadczenie usług przesyłowych.

W przypadku wyboru umowy świadczenia usług przesyłowych konieczne jest zawarcie odrębnej umowy sprzedaży ciepła z KGN dla Wrocławia lub z PKN Orlen dla Płocka.

6 KROK: ODBIÓR CIEPŁA

Po zawarciu umowy na podstawie której będzie dostarczane ciepło oraz po pomyślnych odbiorach przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego możesz rozpocząć korzystanie z ciepła sieciowego.

Contact by email

Zostań klientem

Złóż zapytanie o przyłączenie do sieci Fortum. Skorzystaj z formularza on-line.

1 KROK: ZAPYTANIE - OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA

Korzyści ze złożenia Zapytania
 • nie jest wymagany tytuł prawny do obiektu /nieruchomości

 • minimum formalności

 • jeżeli jesteś przed zakupem działki lub nieruchomości masz możliwość szybkiego sprawdzenia możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej istniejącego lub planowanego do budowy obiektu.

 

Kto może złożyć zapytanie?

Zapytanie może złożyć każda osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od tego, czy posiada tytuł prawny do obiektu, którego dotyczyć ma nowe przyłączenie.

Co jest potrzebne do złożenia zapytania?

Aby zapytanie zostało rozpatrzone wypełnij formularz i wyślij online lub na adres siedziby Fortum.

Jeśli odpowiedź będzie pozytywna przejdź do kolejnego kroku.

Uwaga

Odpowiedź pozytywna na Zapytanie nie stanowi zapewnienia dostawy ciepła w rozumieniu art.7 ust.14 ustawy Prawo Energetyczne.

2 KROK: UZYSKANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA (WTP)

Jak mogę uzyskać Warunki Techniczne Przyłączenia?

Należy złożyć kompletny Wniosek WP o określenie warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum. Wniosek jest analizowany pod kątem technicznej i ekonomicznej możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum.
Na podstawie pozytywnego wyniku analizy określane są Warunki techniczne przyłączenia niezbędne do realizacji inwestycji.

W przypadku, gdy chcesz przyłączyć do sieci ciepłowniczej więcej niż jeden węzeł, wypełnij dodatkowy Wniosek WP dla każdego dodatkowego węzła odrębnie.

Przygotuj wszystkie załączniki, o których mowa we Wniosku WP. Jeśli podane informacje lub dokumenty dołączone do wniosku będą niepełne, źle wypełnione, niejasne, nieczytelne, zawierają błędy, są niezgodne z zakresem itp. albo zaistnieje potrzeba uzupełnienia dodatkowych informacji, złożony wniosek zostanie uznany za niekompletny. Gdy informacje ulegną zmianie, należy niezwłocznie poinformować o nich Fortum pisemnie.

Wypełniony Wniosek WP wraz z wymaganymi załącznikami prześlij pocztą lub złóż osobiście w najbliższej placówce Fortum.

Decyzja o możliwości przyłączenia

Gdy istnieje techniczna i ekonomiczna możliwość przyłączenia, zostaną określone WTP (warunki techniczne przyłączenia), które są ważne przez 2 lata.

W tym czasie powinna nastąpić realizacja inwestycji i rozpoczęcie dostawy ciepła do obiektu.

W przypadku braku możliwości przyłączenia otrzymasz pisemną informację o odmowie przyłączenia węzła do sieci ciepłowniczej i wydania WTP z podaniem przyczyny odmowy.

Kto może uzyskać warunki techniczne przyłączenia?

Warunki Techniczne Przyłączenia (WTP) węzła do sieci ciepłowniczej Fortum może uzyskać osoba prawna lub fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu/nieruchomości.

Uwaga!

Jeżeli chcesz uzyskać WTP do sieci ciepłowniczej Fortum węzła cieplnego współpracującego z systemem węzłów mieszkaniowych, wypełnij Wniosek WPm . Postępowanie jest analogiczne jak w przypadku Wniosku WTP.

3 KROK: ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ (UP)

Zawarcie umowy o przyłączenie

Jeśli jesteś gotowy do podpisania umowy przyłączeniowej UP, wypełnij i złóż Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie – UP.
Na tym etapie negocjujemy i podpisujemy umowę o przyłączenie. Ustalamy w niej wzajemne prawa i obowiązki stron związane z przyłączeniem węzła do sieci oraz zakres prac, który musimy wspólnie wykonać. Dzielimy się zadaniami do wykonania i finansowania, wskazujemy terminy i kolejność wykonania prac oraz określamy termin zawarcia umowy, na podstawie której dostarczane będzie ciepło.

Celem tych ustaleń jest organizacja i sprawne przeprowadzenie procesu przyłączenia węzła do sieci, by w oczekiwanym terminie rozpocząć dostarczanie ciepła.

4 KROK: REALIZACJA PRZYŁĄCZENIA

Informacje ogólne

Umowa o przyłączenie węzła do sieci ciepłowniczej jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych wykonywanych i finansowanych zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. Zazwyczaj zakres prac, jaki musi zostać wykonany, żeby przyłączyć węzeł do sieci ciepłowniczej, obejmuje budowę przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego.

Według obowiązującego prawa

Fortum zobowiązane jest do wykonania i sfinansowania przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego. Wykonanie i sfinansowanie pozostałego zakresu prac leży po stronie klienta. Jeżeli w umowie o przyłączenie węzła do sieci ciepłowniczej umówiliśmy się na taki właśnie wariant, bardziej szczegółowy podział obowiązków zazwyczaj wygląda tak, jak opisano w następnych punktach.

Zobowiązania po stronie Fortum

Do naszych zobowiązań należy przygotowanie dokumentacji projektowej przyłącza ciepłowniczego oraz uzyskanie decyzji i pozwoleń wymaganych przez prawo, budowa przyłącza na podstawie ww. dokumentacji, a także zakup i montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz regulatora przepływu.

Zobowiązania po stronie Klienta

Do Twoich zobowiązań należy przygotowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji odbiorczej, budowa wewnętrznej instalacji odbiorczej na podstawie ww. dokumentacji, a także przygotowanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego i budowa węzła cieplnego na podstawie ww. dokumentacji.

Czym kończy się etap realizacji przyłączenia?

Etap realizacji kończy się zebraniem dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej i odbiorowej.
W końcowej fazie tego etapu wspólnie podpisujemy Umowę, na podstawie której będzie dostarczane ciepło do obiektu.

5 KROK: ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ/ O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁOWYCH

Czym jest Umowa Kompleksowa?

Umowa kompleksowa to wygodny sposób na zapewnienie ciepła i komfortu. Stanowi ona podstawę dostarczania ciepła do Twojego obiektu. Zawiera elementy Umowy sprzedaży ciepła i Umowy o świadczenie usług przesyłowych. Treść umowy kompleksowej wynika z przepisów prawa, wybranej taryfy, ogólnych warunków oraz indywidualnych uzgodnień.

Co daje Umowa Kompleksowa?

Umowa kompleksowa zapewni Ci komfort w zakresie kompleksowej obsługi ogrzewania oraz przejrzyste warunki i obsługę systemu grzewczego przez jednego wiarygodnego dostawcę ciepła.

Zalety Umowy Kompleksowej Fortum?
 • jedna przejrzysta umowa z wiarygodnym dostawcą ciepła,

 • jeden partner handlowy w komunikacji,

 • minimum formalności przy podpisywaniu umowy,

 • dostęp do szerokiego zakresu usług, takich jak eBOK (który umożliwia analizę zużycia ciepła oraz daje możliwość opłacania faktur online), interaktywna mapa wyłączeń ciepła i eko-faktura Fortum,

 • przejrzysty, niezawodny sposób postępowania w przypadkach wymagających interwencji,

 • jedna faktura za ciepło, jeden przelew i jedno księgowanie – oszczędność środowiska, czasu i pieniędzy.

Co zawiera Umowa Kompleksowa?

Umowa ustala wzajemne zobowiązania dotyczące dostaw i odbioru ciepła. Zawiera między innymi informacje o parametrach jakościowych nośnika ciepła, zamówionej mocy cieplnej, obowiązującej taryfie dla ciepła i trybie zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.

Jak, gdzie i kiedy mogę podpisać Umowę Kompleksową?

Należy złożyć kompletny wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dostarczania ciepła.

Pobierz i wypełnij Wniosek o zawarcie Umowy kompleksowej/świadczenie usług przesyłowych.

 

Umowę kompleksową możesz podpisać w przypadku: podłączania obiektu do sieci cieplnej przed rozpoczęciem poboru ciepła; zmiany właściciela lub użytkownika obiektu; gdy dotychczasowy klient przestaje być stroną umowy; zmiany grupy taryfowej lub ponownego zawarcia umowy z klientem po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy.

W przypadku pytań związanych z umową kompleksową lub umową o świadczenie usług przesyłowych możesz kontaktować się z cok [małpa] fortum [kropka] com (biurem obsługi klienta).

Nie masz konta eBOK? Dowiedz się więcej o eBOK i załóż konto na www.fortum.pl/eBOK.

 

6 KROK: ODBIÓR CIEPŁA

Kiedy rozpoczyna się dostawa ciepła?

Dostawa rozpoczyna się, gdy Forum sprawdzi, że:

 • istnieją techniczne warunki dostawy i odbioru ciepła, tzn. jest przyłącze ciepłownicze, węzeł cieplny i instalacje odbiorcze,

 • została podpisana umowa, na podstawie której nastąpi dostarczanie energii cieplnej.

Wówczas zostaje zlecone rozpoczęcie dostawy ciepła do Twojego obiektu.