JAK ZOSTAĆ KLIENTEM FORTUM?

Przyłączenie Twojej nieruchomości do sieci ciepłowniczej Fortum nie jest skomplikowane. Poniżej znajdziesz kroki, w których wyjaśnimy Ci, jak dołączyć do grona zadowolonych klientów Fortum.

JAK W KILKU PROSTYCH KROKACH ZOSTAĆ KLIENTEM FORTUM?

checkmark Created with Sketch.

Wyślij zapytanie o przyłączenie węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi złóż wniosek WP o przyłączenie węzła cieplnego. Uzyskasz wówczas Techniczne Warunki Przyłączenia węzła do sieci, a następnie wraz z Fortum negocjujesz i podpisujesz Umowę Przyłączeniową (UP)

checkmark Created with Sketch.

Realizacja zadania inwestycyjnego. Podstawą do realizacji jest Umowa Przyłączeniowa (UP), w której zostały ustalone wzajemne prawa i obowiązki stron związane z przyłączeniem węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej oraz zakres i podział prac do wykonania

checkmark Created with Sketch.

Podpisujesz z Fortum umowę dostarczania ciepła do obiektu. W umowie ustalane są wzajemne zobowiązania dotyczące dostaw i odbioru ciepła. Umowa zawierać będzie informacje m.in. o zamówionej mocy cieplnej, obowiązującej taryfie i trybie zgłoszenia i rozpatrywania reklamacji

CS15

Zostań klientem

Złóż zapytanie o przyłączenie do sieci Fortum. Skorzystaj z formularza on-line.

KROK 1. ZAPYTANIE O PRZYŁĄCZENIE

Korzyści ze złożenia Zapytania

Nie musisz mieć tytułu prawnego do nieruchomości, aby uzyskać informację o możliwości przyłączenia.
Składasz tylko dwa dokumenty - formularz Zapytania i mapkę z lokalizacją obiektu. Możesz to zrobić online!
Otrzymujesz szybko informację zwrotną czy istnieje możliwość przyłączenia
Nie tracisz czasu i pieniędzy na pozyskanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku WP. Zwłaszcza, gdyby się okazało, że nie ma możliwości przyłączenia do naszej sieci.

Kiedy i kto może złożyć zapytanie?

Zapytanie może złożyć każda osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od tego, czy posiada tytuł prawny do obiektu, którego dotyczy nowe przyłączenie. Możesz skorzystać z tej możliwości, jeśli np. jeszcze nie zakupiłeś danej nieruchomości lub działki pod inwestycję, a chcesz jedynie rozpoznać możliwość przyłączenia do sieci Fortum.

Co jest potrzebne do złożenia zapytania?

Potrzebujesz wypełnionego formularza „Zapytania” (Przejdź do formularza) I planu wskazującego usytuowanie obiektu z przewidywaną lokalizacją węzła cieplnego. Może to być mapa Google ze wskazaną lokalizacją).
Poprawnie wypełnione „Zapytanie”, które trafia do Fortum, jest analizowane pod kątem możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci. Odpowiedź na „Zapytanie” otrzymasz pocztą na wskazany adres lub oddzwonimy do Ciebie.
Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, możesz przejść do kolejnego etapu – ustalenia Warunków Technicznych Przyłączenia, a tym samym rozpocząć procedurę przyłączenia do sieci Fortum.

KROK 2. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Złożyłem „Wniosek WP”. Co dalej?

Kompletny „Wniosek WP” jest analizowany pod kątem technicznej i ekonomicznej możliwości przyłączenia węzła do sieci ciepłowniczej Fortum. Na podstawie tej analizy możliwe są dwa warianty rozwoju sytuacji.

Możliwość lub brak możliwości przyłączenia.

Gdy istnieje możliwość przyłączenia - zostają określone WTP (Warunki Techniczne Przyłączenia), które na mocy prawa są ważne 2 lata od dnia ich określenia. W tym czasie powinna nastąpić realizacja inwestycji i rozpoczęcie dostawy ciepła do obiektu.

Gdy brak jest możliwości przyłączenia - otrzymasz pisemną informację o odmowie przyłączenia węzła do sieci ciepłowniczej i wydania WTP, z podaniem przyczyny odmowy.

Czy mogę uzyskać Warunki Techniczne Przyłączenia?

Warunki Techniczne Przyłączenia (WTP) węzła do sieci ciepłowniczej Fortum może uzyskać osoba prawna lub fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu i dokumenty potwierdzające ten tytuł.

Jak mogę uzyskać Warunki Techniczne Przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepło

Pobierz i wypełnij formularz o określenie WTP węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej – „Wniosek WP” (pobierz)

W przypadku, gdy chcesz przyłączyć do sieci ciepłowniczej więcej niż jeden węzeł, dla każdego dodatkowego węzła odrębnie wypełnij „Wniosek WP - dział B” (pobierz)

Przygotuj wszystkie załączniki, o których mowa we „Wniosku WP”.

Wypełniony ”Wniosek WP” wraz z wymaganymi załącznikami prześlij pocztą lub złóż osobiście w najbliższej siedzibie Fortum.

Uwaga!

Jeżeli chcesz uzyskać WTP węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum, współpracującego z systemem węzłów mieszkaniowych, wypełnij  „Wniosek WPm” (pobierz) a dla większej ilości węzłów - dodatkowo „Wniosek WPm - dział B” (pobierz).
Postępowanie jest analogiczne jak powyżej.

KROK 3. UMOWA O PRZYŁĄCZENIE

Negocjowanie i podpisywanie umowy.

Na tym etapie negocjujemy i podpisujemy umowę o przyłączenie. Ustalamy w niej wzajemne prawa i obowiązki związane z przyłączeniem węzła do sieci, zakres prac, który musimy wspólnie wykonać, dzielimy się zadaniami do wykonania i sfinansowania, wskazujemy terminy i kolejność wykonania prac i określamy termin zawarcia Umowy, na podstawie której dostarczane będzie ciepło.

Celem tych ustaleń jest organizacja i sprawne przeprowadzenie procesu przyłączenia węzła do sieci oraz by w oczekiwanym terminie rozpocząć dostarczanie ciepła.

KROK 4. REALIZACJA PRZYŁĄCZENIA

Informacje ogólne

Umowa o przyłączenie węzła do sieci ciepłowniczej jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych, wykonywanych i finansowanych zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.  Zazwyczaj zakres prac, jaki musi zostać wykonany, żeby przyłączyć węzeł do sieci ciepłowniczej, obejmuje budowę przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego.

Według obowiązującego prawa

Fortum zobowiązane jest do wykonania i sfinansowania przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego. Wykonanie i sfinansowanie pozostałego zakresu prac leży po stronie Klienta. Jeżeli w umowie o przyłączenie węzła do sieci ciepłowniczej umówiliśmy się na taki właśnie wariant, wówczas bardziej szczegółowy podział obowiązków zazwyczaj wygląda tak, jak opisano w następnych punktach.

Zobowiązania po stronie Fortum

Do naszych zobowiązań należy przygotowanie dokumentacji projektowej przyłącza ciepłowniczego oraz uzyskanie decyzji i pozwoleń wymaganych przez prawo, budowa przyłącza na podstawie ww. dokumentacji, przygotowanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego, budowa węzła cieplnego na podstawie ww. dokumentacji oraz zakup i montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz regulatora przepływu. Możesz wybudować węzeł na własny koszt, ale wówczas obowiązuje Cię inna taryfa i nie będziesz mieć dostępu do wszystkich usług dodatkowych Fortum.

Zobowiązania po stronie Klienta

Do Twoich zobowiązań należy przygotowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji odbiorczej oraz budowa wewnętrznej instalacji odbiorczej na podstawie ww. dokumentacji. Pamiętaj, jeśli wybudowałeś węzeł na własny koszt, obowiązuje Cię inna taryfa, nie może też skorzystać ze wszystkich naszych usług dodatkowych.

Czym kończy się etap realizacji przyłączenia?

Etap realizacji kończy się zebraniem dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej i odbiorowej.
W końcowej fazie tego etapu wspólnie podpisujemy Umowę na podstawie, której dostarczane będzie ciepło.

KROK 5. UMOWA KOMPLEKSOWA

Czym jest Umowa Kompleksowa?

Umowa kompleksowa to wygodny sposób na zapewnienie ciepła i komfortu. Stanowi ona podstawę dostarczania Tobie ciepła. Zawiera ona elementy Umowy sprzedaży ciepła i Umowy dystrybucji ciepła. Treść umowy kompleksowej wynika z przepisów prawa, wybranej Taryfy, ogólnych warunków oraz indywidualnych uzgodnień.

Co daje Umowa Kompleksowa?

Umowa Kompleksowa zapewnia Tobie komfort kompleksowej obsługi ogrzewania, przejrzyste warunki i obsługę systemu grzewczego przez jednego wiarygodnego dostawcę ciepła.

Zalety Umowy Kompleksowej Fortum?

To jedna, przejrzysta umowa z wiarygodnym dostawcą ciepła.
Jeden partner handlowy to prostota komunikacji.
Umowa Kompleksowa to minimum formalności przy podpisywaniu umowy.
Dostaniesz dostęp do szerokiego zakresu usług takich jak iBOK, interaktywna mapa wyłączeń ciepła i e-faktura Fortum!
To także przejrzysty, niezawodny sposób postępowania w przypadkach wymagających interwencji
Jedna faktura za ciepło, jeden przelew i jedno księgowanie to oszczędność środowiska, czasu i pieniędzy.
Warto pamiętać tu o eBOK, który umożliwia analizę zużycia ciepła oraz daje możliwość opłacania faktur online. 

Co zawiera Umowa Kompleksowa?

Umowa ustala wzajemne zobowiązania dotyczące dostaw i odbioru ciepła. Zawiera między innymi informacje o parametrach jakościowych nośnika ciepła, zamówionej mocy cieplnej, obowiązującej taryfie dla ciepła i trybie zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.

Jak, gdzie i kiedy mogę podpisać Umowę Kompleksową?

Umowę Kompleksową możesz podpisać w przypadku podłączania obiektu do sieci cieplnej przed rozpoczęciem poboru ciepła, zmiany właściciela lub użytkownika obiektu, jeżeli dotychczasowy Klient przestaje być stroną umowy, zmiany grupy taryfowej lub ponownego zawarcia umowy z Klientem po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy.

W szczegółowych sprawach dotyczących Umowy Kompleksowej możesz kontaktować się przez swoje konto w eBOK.

Nie masz konta eBOK - dowiedz się więcej o eBOK i załóż konto na www.fortum.pl/eBOK

KROK 6. DOSTAWA CIEPŁA

Kiedy rozpoczyna się dostawa ciepła?

Dostawa rozpoczyna się, gdy sprawdziliśmy, że istnieją techniczne warunki dostawy i odbioru ciepła, tzn. jest przyłącze ciepłownicze, węzeł cieplny i instalacje odbiorcze, podpisana została umowa, na podstawie której nastąpi dostarczanie energii cieplnej, zleciłeś rozpoczęcie dostawy ciepła, które uruchamiane jest na podstawie wypełnionego i dostarczonego do Fortum formularza „Zlecenia na rozpoczęcie dostawy ciepła" (pobierz).