Audyt energetyczny – pierwszy krok do termomodernizacji
budynki / audyt energetyczny /  zarządzaj smart

Audyt energetyczny – pierwszy krok do termomodernizacji

Blog ZARZĄDZAJ SMART / Prawo i Finanse

październik 2022

Zużycie energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej w Polsce jest ponad dwa razy większe niż w krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie. Przeprowadzanie audytów energetycznych, a w ich efekcie termomodernizacji, ma zmienić tę dysproporcję. Audyt jest opracowaniem zawierającym analizę zużycia energii. Ma on za zadania określić stan techniczny obiektu, w wyniku czego powstaje wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, a także ocena ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Co znajdziesz w artykule:

Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny?

Prawie jedna trzecia Polaków mieszka w budownictwie wielkopłytowym. Większość tych budynków powstawała w latach 70 i 80 ubiegłego wieku[1] co oznacza, że były projektowane i wznoszone w czasie obniżonych wymagań dotyczących energooszczędności budynków. Obecnie konieczność termomodernizacji budynków wielkopłytowych wynika z aktualnych wymagań w zakresie norm i zapisów ustawy Prawo budowlane. Aby przeprowadzona termomodernizacja przyniosła spodziewane efekty, należy ją poprzedzić audytem energetycznym, który wskaże te działania, których podjęcie najszybciej zapewni zwiększenie efektywności energetycznej budynku, czyli doprowadzi do zmniejszenia zużycia energii.

Kto może wykonać audyt energetyczny?

Wykonanie audytu energetycznego to bardzo odpowiedzialne zadanie, które wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji. Osoba na stanowisku audytora musi doskonale znać prawo energetyczne, a dodatkowo koniecznym warunkiem jest znajomość wymagań normy ISO 50001 i zdolność do jej interpretacji w praktyce. Poza tym, audytor powinien znać zagadnienia związane z ochroną środowiska, systemem zarządzania jakością i BHP. Posiadana wiedza i wykształcenie muszą być potwierdzone uprawnieniami, czyli licencją audytora energetycznego, którą otrzymuje się po zdaniu egzaminu. Aby audyt energetyczny był ważny w świetle prawa, musi zostać wykonany przez licencjonowanego audytora.

Audyt energetyczny pod kątem prawnym

Czym jest audyt energetyczny, jakie są jego założenia, co powinien zawierać oraz jakie są procedury jego wykonania? Jasno to określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ponadto na etapie opracowania audytu należy kierować się szeregiem rozporządzeń, które szczegółowo określają między innymi jego zakres i metodologię. Do wspomnianych rozporządzeń należą:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dz.U. z 2015 r., poz. 1606.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Dz.U. z 2015 r., poz. 376.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 r., nr 75, poz. 690.
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2013 r., poz. 926.

Kiedy posiadanie audytu jest konieczne?

Warto zaznaczyć, że w świetle przepisów audyt energetyczny to nie to samo, co certyfikat energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej czy paszport energetyczny. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, potocznie zwane po prostu certyfikatem energetycznym lub paszportem energetycznym, stwierdza, że budynek spełnia bieżące wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród oraz zapotrzebowania na energię pierwotną. Audyt energetyczny jako dokument pozwalający ukierunkować działania na najbardziej efektywne, takie które przyniosą najszybsze korzyści w postaci zwrotu z inwestycji, otwiera drzwi do pozyskania finansowania na termomodernizację.

Planując termomodernizację można skorzystać z rządowego programu wsparcia remontów i termomodernizacji – Premia termomodernizacyjna z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.[2] Wysokość premii termomodernizacyjnej z tego programu stanowi 21 proc. wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), jednak nie więcej niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Poprawa efektywności energetycznej to nie tylko termomodernizacja. Ustawodawca zdefiniował cały katalog przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Znalazły się w nim między innymi wymiana oświetlenia, wymiana kotłów grzewczych czy działania ograniczające straty energii. Osiągając pewien minimalny poziom redukcji rocznego zużycia energii można starać się o białe certyfikaty wydawane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, które można wystawić na Towarowej Giełdzie Energii.

Możliwości finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych z wykorzystaniem dofinansowań rządowych, to ciekawe rozwiązanie w świetle korzyści długofalowych jakie niosą modernizacje. Środki na realizację modernizacji energetycznych można pozyskiwać także z innych źródeł, np. ze środków unijnych, co szczegółowo przedstawimy w jednym z kolejnych wpisów.

[1] https://www.termomodernizacja.info/plik/termomodernizacja-budynkow-mieszkalnych

[2} https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/premia-termomodernizacyjna-z-ftir/

Contact by email

Zapisz się do Newslettera

gazety i laptop - zarządzaj smart

PRAWO I FINANSE

Rozliczanie kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych - co oznaczają zmiany w prawie?

Sprawdź
gazety i laptop - zarządzaj smart

WSZYSTKIE ARTYKUŁY

Zobacz więcej ciekawych i przydatnych publikacji z branży

Zobacz

ZAPYTAJ EKSPERTA

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów i dowiedź się więcej na nurtujący Cię temat.

ZNAJDŹ ODPOWIEDŹ

Sprawdź odpowiedzi Ekspertów na zadane pytania