Zmiany w prawie energetycznym - nowe obowiązki

Informator dla Zarządców nieruchomości
Dobre przykłady zachęcają do zmian

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku obowiązkowe po wprowadzeniu nowelizacji ustaw

Blog ZARZĄDZAJ SMART / Prawo i Finanse

kwiecień 2023

Obowiązkiem państw będących członkami Unii Europejskiej, jest dostosowanie krajowych przepisów dotyczących wydawania świadectw charakterystyki energetycznej do przepisów wspólnotowych. Za sprawą zmian prawnych, jakie zostaną wprowadzone 28 kwietnia 2023 r., zagadnienie świadectwa charakterystyki energetycznej będzie się pojawiać w przestrzeni publicznej coraz częściej. Wszyscy właściciele i zarządcy budynków powinni mieć świadomość, że to na nich ciąży obowiązek zapewnienia sporządzenia świadectw, a także przekazywania ich nowym najemcom lub nabywcom.

Co znajdziesz w artykule:

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to rodzaj dokumentu sporządzanego w postaci papierowej lub elektronicznej, określający zapotrzebowanie danego budynku na energię niezbędną zarówno do jego ogrzania, jak i zapewnienia ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz klimatyzacji. Jednym słowem jest to certyfikat ułatwiający określenie ile dokładnie energii zużywa konkretny budynek przy normalnym funkcjonowaniu, co pozwoli dokładniej wyliczyć koszty jego użytkowania. Świadectwo wydawane jest na okres 10 lat, czas ten może jednak ulec skróceniu.

W świadectwie charakterystyki energetycznej pojawiają się m.in. dane takie jak EP, EK i EU. Pierwszy skrót oznacza odnawialną i nieodnawialną energię pierwotną, drugi energię końcową, jaką należy zakupić, a ostatni odnosi się do energii użytkowej. Z kolei określane wartości podawane są w kWh/m²/rok. W certyfikacie energetycznym znajdziemy także wszystkie dane dotyczące budynku, ewentualne zalecenia dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej oraz oświadczenie sporządzającego dokument o tym, że został on wpisany do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Kto musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z prawem obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotychczas mieli właściciele, współwłaściciele oraz zarządcy budynków wybudowanych po 2009 roku, którzy planowali ich sprzedaż lub wynajem. Nowelizacja przepisów nakłada obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej na wszystkie budynki, niezależnie od roku ich budowy. Oznacza to, że w przypadku chęci sprzedaży jakiegokolwiek budynku, będzie należało zlecić sporządzenie wspomnianego dokumentu. Ustawodawca przewiduje również kary finansowe za brak świadectwa charakterystyki energetycznej, mogą one wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Najważniejszą zmianą, wprowadzoną przez nowe przepisy, będzie wspomniana konieczność posiadania świadectwa bez względu na wiek sprzedawanego lub wynajmowanego budynku, jednak nie są to wszystkie zmiany. Nowe przepisy przewidują ponadto konieczność sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej również w następujących przypadkach:

  • modernizacja budynku powstałego przed 2009 rokiem
  • zakończenie budowy przez indywidualnego inwestora
  • chęć sprzedaży lub wynajęcie mieszkania

Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych, którzy dotychczas nie byli objęci obowiązkiem posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej, po zmianach będą musieli dodatkowo informować przyszłych najemców lub właścicieli o posiadanym świadectwie już na etapie zamieszczania ogłoszenia o sprzedaży lub wynajmie. W przypadku zbycia prawa własności lub prawa do lokalu spółdzielczego, świadectwo trzeba będzie dołączyć dla nowego właściciela w trakcie sporządzania aktu notarialnego. Oznacza to, że w akcie notarialnym zostanie wpisane posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Jeżeli jednak sprzedający obowiązany do jego posiadania nie wywiąże się z tego obowiązku, to notariusz będzie miał obowiązek pouczenia o karze grzywny. W przypadku sprzedaży mieszkania należy przekazać nowemu właścicielowi świadectwo charakterystyki energetycznej, a w przypadku wynajmu jego kopię, albo wydruk, jeśli powstało w wersji elektronicznej.

Kto jest zwolniony z tego obowiązku?

Żaden najemca nie będzie mógł zrzec się swojego prawa do otrzymania kopii bądź wydruku świadectwa. Obowiązek przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej nie dotyczy jednak dotychczasowych najemców, czyli wszelkie umowy najmu zawarte przed dniem wejścia w życie nowelizacji są z niego zwolnione.

Z posiadania świadectwa zwolnione są ponadto wszelkie zabytki, miejsca kultu religijnego, budynki przemysłowe niewyposażone w instalację zużywającą energię, mieszkania użytkowane poniżej 4 miesięcy w ciągu roku oraz budynki wolnostojące o powierzchni mniejszej niż 50 m2.

Kto zleca sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej, a kto je wykonuje?

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej zlecane jest przez właścicieli i zarządców budynków lub ich części, osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokalu oraz inwestorów przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy.

To, kto może wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej, zostało dokładnie określone w przepisach ustawy. Wszystkie osoby do tego uprawnione muszą być wpisane do rejestru, dostępnego na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Właścicielom i zarządcom budynków dojdzie nowy obowiązek, polegający na zleceniu sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej oraz ich przekazaniu nowym najemcom bądź nabywcom. Dokument ten pozwoli na określenie efektywności energetycznej budynku oraz na identyfikację działań, które można podjąć w celu jej zwiększenia. Nieprzestrzeganie obowiązku zapewnienia świadectwa lub jego nierzetelne sporządzenie może skutkować ukaraniem podmiotu odpowiedzialnego za te działania karą grzywny.

Contact by email

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się

Zobacz inne artykuły

WSZYSTKIE ARTYKUŁY

Zobacz więcej ciekawych i przydatnych publikacji z branży

Zobacz

ZAPYTAJ EKSPERTA

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów i dowiedź się więcej na nurtujący Cię temat.

Zadaj pytanie

ZNAJDŹ ODPOWIEDŹ

Sprawdź odpowiedzi Ekspertów na zadane pytania

Zobacz odpowiedzi